Keijzer: uitspraak rechter niet einde fusie PostNL en Sandd

Gepubliceerd op 1 juli 2020 11:21 | Reacties: 9

PostNL (16:45)

2,447 +0,030 (+1,24%)

DEN HAAG (AFN) - De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam dat de vergunning voor de fusie tussen PostNL en Sandd ongeldig is, betekent niet dat de concentratie tussen beide postbedrijven ongedaan wordt gemaakt. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het is volgens de bewindsvrouw voorbarig om een streep door de fusie te zetten. Er staat nog een hoger beroep open "en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend".

Keijzer denkt nog na welke stappen ze gaat nemen in reactie op de uitspraak. Ze kan bijvoorbeeld een nieuw besluit nemen of in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Hun samengaan was volgens de ondernemingen én het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostnL waarschuwde eerder al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

8 Posts
Royal Gaskoning
0
Die fusie gaat gewoon door, maar het zal er een van lange adem worden. Precies wat bij PostNL past, alles is zo langdradig en vermoeiend.
wins
1
ja idd, heb je dat MT er wel eens bij zien zitten en dan moet Melkert nog aanschuiven:)
ruchhouwer
0
Wat een gedoe beide bedrijven worden 1 linksom of rechtsom. Het helpt niet om je kop in het sandd te steken
Plein777
0

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG
Chief Economist
Directie Mededinging en Consumenten
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 0703798911(algemeen) F 070 378 6011 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk
Ons kenmerk
CE-MC / 20178137
Uw kenmerk
2020D24298
Datum Betreft
1 juli 2020
Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd
Geachte Voorzitter,
Met deze brief geef ik gevolg aan het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 2020D24298 om uw Kamer te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd, gelet op het gegeven dat de rechtbank het verzoek heeft afgewezen om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten. Daarbij is mij verzocht om tevens in te gaan op de gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de postbezorging en de gevolgen voor de werkgelegenheid en rechtspositie van de werknemers.
De rechtbank Rotterdam heeft het besluit van 27 september 2019 op grond van artikel 47 van de Mededingingswet, waarbij ik een vergunning had verleend voor het totstandbrengen van de concentratie van PostNL met Sandd, vernietigd. Er is nu een situatie ontstaan waarbij geen vergunning bestaat voor de concentratie van PostNL met Sandd. Op dit moment beraad ik mij over de mogelijke uitvoering van deze uitspraak, zoals het nemen van een nieuw besluit en/of het instellen van hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
(Rechts)gevolgen in de praktijk
Zoals door uw Kamer is aangegeven heeft de rechtbank het verzoek om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten afgewezen. In de uitspraak is vermeld dat de rechtbank zich bewust is van de ingrijpende consequenties van de vernietiging van de vergunning en de vraag of de concentratie daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt. Op 22 oktober 2019 is de concentratie tot stand gebracht door middel van een overname door PostNL van de aandelen in Sandd. Op die datum heeft PostNL de zeggenschap op aandeelhoudersniveau verkregen. Vervolgens zijn de netwerken van PostNL en Sandd op 1 februari 2020 operationeel geheel geïntegreerd waardoor er nu nog sprake is van één bezorgnetwerk.
De uitspraak van de rechtbank betekent niet dat de concentratie tussen PostNL en Sandd ongedaan wordt gemaakt, maar wel dat de vereiste vergunning hiervoor ontbreekt. Los van de grote praktische vraagstukken die ongedaanmaking met zich zou meebrengen voor de markt, zou het ongedaan maken van de concentratie op dit moment prematuur zijn, nu er nog hoger beroep openstaat
Pagina 1 van 2
tegen de uitspraak van de rechtbank en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend.
Gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en werknemers
Ik begrijp de zorgen die bij uw Kamer leven over de gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en de positie van werknemers. In dat kader is het goed om te vermelden dat ik op 18 juni jl. van PostNL een brief heb ontvangen waarin PostNL aangeeft geen aanleiding te zien om af te wijken van de voorschriften die ik heb verbonden aan het artikel 47-besluit. Dit betekent dat PostNL conform de voorschriften die ik aan de vergunning heb verbonden zal handelen. Het gaat daarbij om een voorschrift op basis waarvan PostNL andere postvervoerders toegang tot haar netwerk verleent, een voorschrift waarmee een maximumrendement voor alle postactiviteiten van PostNL in Nederland is vastgesteld en een voorschrift ter bescherming van werkenden. De uitspraak van de rechtbank heeft dan ook geen directe gevolgen voor andere postvervoerders, afnemers en werkenden in de postsector.
Ik verwacht verder dat de uitspraak geen directe gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de postdienstverlening. Wel zijn er andere recente ontwikkelingen die in dat opzicht mijn aandacht hebben. Als gevolg van de coronacrisis is in de afgelopen periode een stevige extra daling van de postvolumes opgetreden. Het is op dit moment echter nog onduidelijk wat de impact van de coronacrisis op de middellange termijn zal zijn. In dit kader is het bijvoorbeeld onzeker of de opgetreden daling van zakelijke post structureel is of niet. Dit is een extra reden waarom ik stabiliteit in de markt op dit moment belangrijk vind.
Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de vervolgstappen die ik naar aanleiding van de uitspraak zal zetten.
Hoogachtend,
mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Gaston Lagaffe
0
Ik vraag mij af of deze rechter zich realiseert dat Sandd nagenoeg failliet was. Je kan van alles vinden, van alles willen, maar als een bedrijf ophoud te bestaan dan is het einde oefening (of je dat nu wilt of niet). Je speelt met het inkomen van ca. 4.300 Sandd medewerkers die nu een redelijk solide baan bij PostNL hebben. De postvolumes zijn door de Corona-situatie sterk gekrompen. PostNL kan dit hebben, Sandd (als het nog operationeel zou zijn) absoluut niet. De uitspraak krijgt hiermee wat kafkaiaanse trekjes, op zich geen probleem als je zelf iedere maand € 7.000,- overgemaakt krijgt. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het veiligstellen van het inkomen van de ex-Sandd medewerkers.
Kees1
0
De eerste fout is gemaakt door de ACM. De ACM had bij de fusie niet moeten gaan dwars liggen. Keijzer probeerde dat - terecht - te repareren. Nu gaat er weer een rechter moeilijk doen. Wat een ambtelijk gedoe. Beseffen ze daar bij de ACM en de rechtbank niet dat dit allemaal ten koste gaat van de mensen die bij twee bedrijven werken waar het niet echt lekker gaat. Dit kost bijvoorbeeld PostNL gewoon aandacht en geld. Dat kan beter besteed worden voor de mensen die daar werken.
lisja
0
Zoals zo vaak zijn er instanties die meer macht hebben dan de rechters en de gerechtelijke uitspraak zo maar naast zich neer kunnen leggen.
8 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.