Bekaert « Terug naar discussie overzicht

Forum Bekaert geopend

265 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten en de houders van obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2022 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België).

BELANGRIJKE MEDEDELING

De Gewone Algemene Vergadering zal op hybride wijze gehouden worden. Bijgevolg zal aan de aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten en de houders van obligaties de mogelijkheid geboden worden om ter plaatse deel te nemen, dan wel op afstand, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Voor meer informatie met betrekking tot de organisatie van de vergadering wordt verwezen naar de formaliteiten hieronder, alsook naar alle bijkomende informatie die de vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (www.bekaert.com/generalmeetings).

De vennootschap zal enkel fysiek toegang verlenen tot de vergadering voor zover dit op dat ogenblik toegelaten is door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en over het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen tijdens de komende weken, kan de vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de Gewone Algemene Vergadering via haar website (www.bekaert.com/generalmeetings).

Bijlage

-- GAV Oproeping
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert: Activiteitenverslag eerste kwartaal 2022
Bekaert realiseert sterke omzetgroei in uitdagende omgeving

Hoofdpunten, marktontwikkelingen en acties in het eerste kwartaal van 2022

Hoofdpunten

-- Geconsolideerde omzet van EUR 1 386 miljoen (+23%) en gezamenlijke omzet
van EUR 1 659 miljoen (+24%)

-- Sterke omzetgroei in alle vier de business units op lagere volumes in
verschillende businessactiviteiten

-- Aangehouden prijszettingsdiscipline in een inflatoire omgeving en
positieve prijsmixeffecten dankzij een structureel verbeterde
businessportfolio
Marktontwikkelingen

-- Sterk momentum in Europese en Noord-Amerikaanse markten; herstel in
activiteitsniveau na een zachtere kwartaalstart in Latijns-Amerika;
bedrukte vraag in China door strikte Covid-19-lockdownmaatregelen

-- Acceleratie van deglobalisering. Dit is het gevolg van blijvende
onderbrekingen in de wereldwijde toeleveringsketen als gevolg van
grondstoftekorten en transportknelpunten

-- Aanhoudend hoge grondstoffenprijzen en sterk toegenomen kostinflatie van
transport en energie
Prioriteiten en acties

Terwijl de globale macro-omgeving onstabiel blijft door de ontwikkelingen in Oekraïne, de heropflakkering van de Covid-19-pandemie in China, de problemen in de toeleveringsketen en de kostinflatie, blijft Bekaert zijn transforma-tieagenda aan een hoog tempo doorvoeren. Onze acties in het eerste kwartaal waren specifiek gericht op:

-- Het volop benutten van onze globale footprint en lokale diensten en
aankoopkanalen waardoor we goed gepositioneerd zijn om de huidige
deglobaliseringstrends aan te pakken

-- Het verder creëren van flexibel supply chain-beheer dat ons heeft
toegelaten om:

-- Continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten

-- De aankoopkanalen bij te sturen die werden geraakt door de
situatie in Oekraïne

-- Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de algemene
kostinflatie duidelijk compenseerde

-- Het benutten van kansen die ontstaan uit duurzaamheids- en
innovatietrends:

-- Sterke groei in koolstofarme betonversterkingsoplossingen

-- Het succesvol binnenhalen van projecten in offshore
energie-aanbestedingen, vooruitgang in het uitbouwen van een
leidende innovatiepositie in
waterstofelectrolysetechnologieën, en andere product- en
dienstenoplossingen die de energietransitie ondersteunen

-- Aanhoudende focus op het beschermen van de gezondheid & veiligheid en het
welzijn van onze medewerkers en hun families
Vooruitzichten

Hoewel de vooruitzichten voor 2022 bijzonder volatiel blijven, verwachten we dat de huidige organische omzetgroei het hele jaar zal aanhouden.

Ondanks de algemene toenemende onzekerheid en hoge kostinflatie, blijven onze ambities op gebied van winstgevendheid voor de middellange termijn (2022-2026) ongewijzigd.

Bijlage

-- p220511N - Activiteitenverslag K1 2022
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Bekaert: Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

- Goedkeuring brutodividend van EUR 1,50

- Goedkeuring voorgestelde benoemingen

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2021, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van EUR 1,50 per aandeel.

De dividend ex-date is 12 mei 2022. Het dividend zal betaalbaar zijn op 16 mei 2022 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021, en heeft het remuneratieverslag 2021 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2021 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft het aantal bestuurders verlaagd van dertien naar elf en heeft de volgende voorstellen aanvaard:

-- de heer Maxime Parmentier wordt als bestuurder benoemd voor een periode
van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;

-- de heer Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode
van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;

-- mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een
periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in
2023.
Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Het voorstel om een aantal machtigingen aan de Raad van Bestuur te verlengen (onder andere om eigen effecten te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en om het kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod) werd niet goedgekeurd.

Bijlage

-- p220511N - Algemene vergaderingen
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
K. Wiebes
0
Geachte Christine,

Ik heb een tweetal vragen:

Een betreffende de opvolging van Bekaert door analisten:
Bekaert is een internationaal opererend bedrijf, met een marktwaarde van ca. 2 MLD.
Wat mij betreft blijft de koers van het aandeel achter bij de performance van het bedrijf.
Gezien jullie inkoopprogramma enerzijds, en anderzijds het – niet goedgekeurde – voorstel
tijdens de recente BAVA, o.a. om het kapitaal te mogen verhogen bij een ongewenst over-
namebod, neem ik aan dat jullie mijn mening delen.

Tóch wordt Bekaert, qua analisten, “slechts door enkele, lokale grootheden” gevolgd.
Wordt er van jullie kant nog áctief gewerkt aan het verkrijgen van opvolging door de
grotere beurshuizen, zoals bijvoorbeeld JPMorgan, UBS of Goldman Sachs?

Mijn tweede vraag betreft de “offshore floating (wind)” projecten.

Wanneer ik jullie recente presentaties van November en Maart met elkaar vergelijk, dan
zie ik in die van Maart, dat jullie voor de kust van West-Afrika met Gazelle Wind Power
in zee zijn gegaan. De, in die van November opgevoerde, projecten “Provence Grand Large”
(Frankrijk) en “Queensferry Crossing” (Schotland) vind ik in de presentatie van Maart niet
meer terug.
Van project “Provence Grand Large” weet ik zéker, dat ook SBM Offshore erin participeert;
en verder gaan ze nog deelnemen aan het (nog in de opstartfase verkerende) project “North
Channel Wind”, in de Ierse Zee.

Vraag: Levert Bekaert ook “mooring lines” voor SBM?

Met vriendelijke groet,
K. Wiebes
1
Beste K. Wiebes,

Inderdaad, de koers blijft achter. Het lijkt alsof de markt onvoldoende gelooft in de structurele verbeteringen
die er wel degelijk zijn. Aan ons om de consistentie te tonen met o.a. de uitdagingen die er nu zijn.
Kwartaal 1 toont alvast stevige prijs en mix verbeteringen aan.

We zijn qua coverage zeker geïnteresseerd in meer en regionaal bredere analisten of brokers te hebben.
Het is niet zo evident om door de grote spelers gevolgd te worden maar we werken hier wel degelijk
verder aan.

M.b.t de projecten, we geven regelmatig een selectie van projecten die we binnenhalen. Die content
verandert regelmatig, daarom dat je niet dezelfde projecten zal terugvinden op meer recente versies
van de IR presentaties.
En ja, we leveren zeker ook aan SBM. O.a. voor Provence Grand Large alsook andere projecten.

Ter info: we werken ook aan vernieuwe website die later dit jaar zichtbaar zal zijn.
En hierbij nog een aantal voorbeelden van referentie projecten in building products.
Underground:
www.bekaert.com/en/product-catalog/co...
Overground:
www.bekaert.com/en/product-catalog/co...

Met vriendelijke groeten,

Dries Van Hamme
Investor relations manager
Finance Business Partner Research & Innovation
K. Wiebes
0
Met dank aan "gerrieke", van Beursig:

Kempen stuwt Bekaert

Kempen brengt vandaag een rapport uit met een koopadvies en een koersdoel van 66 euro.
Dat is bijna het dubbele van de huidige koers.

Analist Emmanuel Carlier: 'De huidige beurskoers impliceert volgens ons een bedrijfswinst-
marge op de lange termijn van 5,5 procent. Dat is beduidend onder de doelstelling van Bekaert,
die tussen 9 en 11 procent bedraagt.'

Carlier vindt Bekaert spotgoedkoop. 'De ondernemingswaarde/brutobedrijfskasstroom-ratio
ligt op 5,3 voor 2022, tegenover een historisch gemiddelde van 12. Het vrijekasstroomrende-
ment ligt op 17 procent, tegenover een historisch gemiddelde van 6 procent.

Dat is veel te goedkoop voor een groeibedrijf met een sterke balans.'

Bron: De Tijd
keljans 123
0
hebben jullie gezien hoe dik die koperen kabels zijn die nodig zijn voor die windenergie en de aantallen. dat beloofd wat!
K. Wiebes
0
Bij Bekaert moet je - even kort door de bocht - eerder denken aan stalen kabels en de beschermlaag
om andere kabels. Maar de toepassingsmogelijkheden zijn enorm. Men denkt wellicht "Staaldraad;
dat is saai". En misschien dat daardoor ook de koers achterblijft: maar het loont écht de moeite om
'n paar kwartier door hun site en presentaties te fietsen.
www.bekaert.com/
keljans 123
0
ik bedoelde vooral de enorme vraag naar koper. de stalen ommanteling is ook een mooie klus.
K. Wiebes
0
Norges Bank neemt belang van 3%:
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

Maar dat zijn niét de meest standvastige jongens:
www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Enfin: Goed nieuws. Wellicht bouwen ze verder uit. Als ze gaan handelen levert het misschien wat
bijkoopmomentjes op :)
K. Wiebes
0
Met dank aan "gerrieke", van Beursig:

Bekaert koopt stevig zichzelf

'Als niemand anders het doet, doen we het zelf wel.' Dat lijkt het motto van Bekaert, dat dezer dagen
in stevig tempo eigen aandelen opkoopt. Over de vijf beursdagen van 19 tot 25 mei gaat het om ruim 100.000 stuks tegen gemiddeld 35,86 euro, leert een update van de staaldraadgroep.

Bekaert kondigde eerder deze maand samen met de kwartaalupdate een tweede inkoopprogramma
van 30 miljoen euro aan, boven op een eerste programma van 27 miljoen. Het is de bedoeling de in-
gekochte aandelen te vernietigen, waardoor toekomstige dividenden over minder 'hongerige mondjes' gespreid moeten worden.

Bron: De Tijd
K. Wiebes
0
Het zal niet veel helpen, in het huidige sentiment; maar goed: misschien komen ze nog 'n keer langs:
www.business-class.nl/
Daan 008
0

Bij een laatste info investering bezoekdag werd door de daar aanwezige Bekaert verantwoordelijke te kennen gegeven dat Bekaert de nodige patenten heeft op membraan systemen voor de productie van H2 door elektrolyse.
Naarmate waterstof aan populariteit wint, als oplossing van de toekomst, kan Bekaert daar zeker mee van profiteren.
K. Wiebes
0
Ik had gehoopt dat ze in dat Shell-project zouden zitten; maar helaas.

www.nu.nl/klimaat/6210580/shell-start...

Maar je mag aannemen, dat er meer van dat soort projecten zullen komen; ook van andere, grote spelers.
voda
1
Bekaert Scales down Activities at Lipetsk Plant in Russia

Strategic Research Institute
Published on :
28 Jul, 2.022, 6:43 am

Zwevegem Belgium headquartered steel cord & wire manufacturer Bekaert announced that it is scaling back activities in Russia due to the war in Ukraine. Bekaert said “As for our business in Russia and business activities with customers and suppliers in Russia, we stopped all new investments in our local production plant in Lipetsk since March 2022. We remain operational in Lipetsk in support of the livelihood of our employees and their families but we are scaling back our activities in and with Russia and will ensure compliance with the ever evolving rules. The Lipetsk plant is a local-for-local business and the activity level has decreased. Exports to customers in Russia have strongly reduced. We will continue to monitor the situation very closely and evaluate scenarios accordingly.”

Bekaert also said “At Bekaert we are united by the belief that there should be no harm to anyone, and as a consequence, we condemn any act of violence and aggression against people. Our thoughts are with the people from Ukraine and our priority is the wellbeing of our employees and their families and to support them wherever they are. We want to thank all our teams in the region which are doing their utmost to help those in need in whichever way they can, and as a company we are supporting various humanitarian efforts, through donations and by offering employment and accommodation at different locations. Among our team of 27,000, we employ people from more than 70 countries, including Russia and we respect and cherish the diversity wherever we operate in the world.”

The Bekaert Lipetsk plant opened in 2010 and produces steel cord for the tire industry and Dramix fibers for construction markets. Bekaert had decided to add an additional 50% tire cord production capacity to the plant by mid 2018 and to double the half-product capacity.

Global leader in steel wire transformation and coating technologies the story of Bekaert started in Zwevegem, a rural village in Belgium in 1880, where local farmers are faced with the perennial problem of cattle showing the stubborn habit of straying beyond the boundaries of their fields so damaging other people’s property. Mr Leo Leander Bekaert translates their need into a business opportunity: he starts up a small business in barbed wire by putting nails in twisted wire. Leo Leander Bekaert didn’t invent barbed wire, but he soon designs his own barbs, star-shaped crowns with six sharp points which can be woven into the wire. In 1881 he patents this invention and, in next to no time, recruits most of the village to work at home making ‘crowns’ enabling Bekaert to continue producing at full speed. Today Bekaert is preferred partner serving customers in 120 countries with processing approximately 3 million tonnes of wire rod per year. It draws wire in different diameters and strengths, even as thin as ultrafine fibers of one micron, groups the wires into cords, ropes and strands, weave or knit them into fabric, or process them into an end product. Depending on the application, applies coatings which reduce friction, improve corrosion resistance, or enhance adhesion with other materials.
265 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 jun 2023 17:35
Koers 41,800
Verschil +1,480 (+3,67%)
Hoog 41,800
Laag 40,600
Volume 0
Volume gemiddeld 56.763
Volume gisteren 29.890

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront