Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

A3aan
5
Het lijkt hier wel de haatdraad. Wat een agressie! Daar moet je ver van weg blijven. Een gevaarlijke ontwikkeling en ik snap niet dat IEX zich daar voor leent. Heeft niets met beursactiviteiten te maken.
Rowi62
1
quote:

A3aan schreef op 11 mei 2021 12:40:


Het lijkt hier wel de haatdraad. Wat een agressie! Daar moet je ver van weg blijven. Een gevaarlijke ontwikkeling en ik snap niet dat IEX zich daar voor leent. Heeft niets met beursactiviteiten te maken.


Eens, daarom heet het ook de koffiekamer. Verder valt het toch wel mee? En de IEX moderator treedt wel op af en toe hoor (desgevraagd).
rationeel
4
quote:

A3aan schreef op 11 mei 2021 12:40:


Het lijkt hier wel de haatdraad. Wat een agressie! Daar moet je ver van weg blijven. Een gevaarlijke ontwikkeling en ik snap niet dat IEX zich daar voor leent. Heeft niets met beursactiviteiten te maken.


De vraag is waar ligt de haat.

Ik zou zeggen, bij degenen die ervan uitgaan dat ZIJ de macht kunnen uitoefenen over anderen. Die de individuele vrijheid die ieder mens is gegeven frustreren.

Voor de meelopers geldt het zelfde. Niet zelf de machtige zijn , maar meeprofiteren van de macht.

Ik weet niet wat erger is.

Maar schijnheiligheid is wat mij betreft een hoofdzonde.
rationeel
2
De Nederlandse overheid legt haar burgers zware belastingen op. De steeds verder uitdijende verzorgingsstaat dient daarvoor als rechtvaardiging. Gemiddeld wordt meer dan de helft van wat je verdient afgeroomd door de overheid, voor doelen en een systeem waar je misschien weinig sympathie meer voor hebt.
Maar waarom zou iemand eigenlijk moeten meebetalen aan belangen en hobbies van anderen (sport, cultuur), en aan zaken die beter en goedkoper niet door een monopolist, maar in vrije concurrentie geleverd kunnen worden (onderwijs, zorg, wegen, etc.)?

Wanneer burgers tegen hun zin belasting betalen, wordt belasting al gauw als een noodzakelijk kwaad of zelfs als gelegaliseerde diefstal ervaren. De uitleg van wat belasting eigenlijk is, die door Toine Manders (voormalig voorzitter en éminence grise van de LP) in 2017 werd gegeven aan de leden van de "Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies" legt de vinger op de zere plek van de belastingstaat. De uitspraak "belasting is diefstal" vraagt erom een perspectief te laten zien hoe het ook anders kan.

Vrijwillig belasting betalen? Jazeker!
De brede opvatting is dat het ieders "morele plicht" is om aan het algemeen belang "naar draagkracht" bij te dragen en dat het "in het algemeen belang" geoorloofd zou zijn die plicht met geweld in te vorderen wanneer dat nodig is. Juist vanwege dat morele aspect wordt een discussie over vrijwilligheid praktisch onmogelijk gemaakt. Vrijwilligheid van belasting betalen wordt snel als utopie geridiculiseerd: je bent niet wereldwijs.
Impliciet geven we daarmee toe dat het voor een gemeenschap geoorloofd zou zijn om dwang uit te oefenen op individuele "leden" om onvrijwillig voor het "algemeen belang" te werken en daarmee mensen tot (gedeeltelijke) knechtschap te dwingen.
Moderne sociaaldemocraten veronderstellen soms wel erg gemakkelijk dat er een "sociaal contract" zou bestaan tussen alle medemensen op het gemeenschappelijk territorium. En onder invloed van de leer van universeel broederschap breidt dat territorium zich langzamerhand uit naar de hele wereld. De slogan "je doet het voor de ander" is het hooglied van de "philadelphia": de broederlijke liefde.
Dit hooglied is de werkelijke onrealistische utopie, want het veronderstelt de maakbaarheid van een absolute sociale cohesie tussen al die individuen die samen "de massa" uitmaken. En die bestaat niet. De menselijke samenleving bestaat uit een enorme pluriformiteit aan individuen en groepsidentiteiten, die in een spanningsveld met elkaar communiceren en zich van elkaar onderscheiden en op zijn tijd afzonderen.
Eenieder die Ayn Rand's werk gelezen heeft gelooft voorgoed niet meer in het exploiterend altruïsme dat schuil kan gaan achter de stelling "je doet het voor de ander". Je doorziet dat "social justice" vooral ertoe leidt de machtshonger en de profijtzucht van de maatschappelijke bestuurderselite te stillen.

rationeel
0
De vraag is gerechtvaardigd of een bijdragedwang ook werkelijk nodig is om een samenleving vreedzaam te laten functioneren. In principe geldt toch dat, als onze collectieve dienstverleners iets van waarde bieden, we daar vrijwillig voor betalen.
UIt Libertair perspectief zijn er vrijwillige alternatieven voor de financiering van gemeenschappelijke voorzieningen. Je hoeft je niet in allerlei morele kromme bochten te wringen om anderen hun bezit af te nemen. Wat is er nodig om in die richting te gaan? Hier volgen enkele overwegingen, die je kunt gebruiken in de discussie met mensen, die gedwongen belastingen nog steeds noodzakelijk vinden:

1. Het principe van doelbinding
Belastingen moeten specifieke doeleinden dienen. Wegenbelastingen dienen niet om spoorwegen te subsidiëren of om windmolens te financieren. Exploitatie-overschotten moeten aan de belastingbetalers worden terugbetaald. Algemene belastingbestemmingen bestaan niet. Zo krijg je overzichtelijke pakketten van inkomsten en uitgaven en je kunt ervoor aparte financieringsmodellen opzetten.

2. De gebruiker betaalt
Bij veel gemeenschappelijke (nuts-)voorzieningen kan de partij die er (meer) profijt van heeft er ook (meer) voor betalen. Als je het profijt en het gebruik kunt meten dan kun je aan zulke voorzieningen gewoon een objectief prijskaartje hangen. Dit zorgt voor rechtvaardigheid: je hoeft niet te betalen voor dingen die je niet gebruikt.

3. Het principe van mededinging
Een eerlijk prijskaartje ontstaat pas als echte concurrentie mogelijk is. Concurrentie is pas echt als ze niet door discriminerende regels vervalst wordt. Monopolies ontstaan altijd door priviligerende beschermingsconstructies die vaak door overheden worden veroorzaakt. Hoe minder de overheid zich met regels bemoeit, des te minder monopolies kunnen er ontstaan. Ook kun je monopolies tegengaan op grond van het non-aggressieprincipe: het inperken van je keuzevrijheid kun je als agressie opvatten, waartegen juridisch verweer mogelijk is. Het ontmantelen van monopolies geldt ook voor de meeste taken die nu door overheden worden uitgevoerd.

4. Overheidstaken reduceren.
Veel taken die nu aan de overheid zijn gedelegeerd kunnen dus beter en eerlijker door met elkaar concurrerende verenigingen, stichtingen of bedrijven worden uitgevoerd, die onder toezicht van gebruikersgroepen staan. De bestuurders daarvan moeten verantwoording afleggen aan degenen die baat hebben bij hun activiteit en ervoor betalen. Daarmee ontstaat een mechanisme dat overbodige of ongevraagde taken reduceert, en nieuw aanbod van voorzieningen kan doen groeien zonder dat daar wetgeving voor nodig is. Daarmee pas je het voorhandene voorzieningenpakket voortdurend en veel sneller aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan en er is een veel betere basis voor vrijwilligheid van financiering.

5. Het principe van instemming
Groepsbesluiten mogen niet worden opgelegd aan mensen die niet betrokken zijn of die zich van die besluiten distantiëren. Het aangaan van gemeenschappelijke investeringen, het opleggen en het afschaffen van belastingen kan slechts met instemming van de betrokken burgers geschieden. Met hun recht op secessie kunnen burgers en minderheidsgroepen zich onttrekken aan deelname aan de financiering van onverantwoorde investeringen. Het betekent dat niet meer over jou, maar met jou wordt beslist.

6. Publieke taken van kleinschalig naar grootschalig organiseren.
Fijnschaligheid en variatie in (publieke) besturen ontstaan uit gemeenschappen van belanghebbenden. Grootschalige structuren ontstaan vanuit de vrijwillige samenwerking van kleinschaligere organisaties. Er wordt niet van bovenaf verdeeld, maar van kleinschalig naar grootschalig wordt samengevoegd, "geaggregeerd". Zo blijft de controle over investerigen en uitgaven dichter bij de individuele burgers. Om die omkering van de bestuursstructuur te faciliteren moet je consequent naast het recht van vrije associatie ook het recht van secessie erkennen. Uit de nu bestaande 352 gemeenten (agglomeraties) kunnen er veel meer en kleinschaliger bestuurlijke eenheden ontstaan. In 1851 bestonden er 1'209 gemeenten. Die kunnen onderling afspreken om gezamenlijke taken te delegeren aan regionale en provinciale samenwerkingsverbanden. Provincies kunnen samen hun gemeenschappelijke taken aan een kleine, nationale, overheid delegeren. De rangorde van de bestuurlijke autoriteit wordt zodoende omgekeerd.

7. Sociaal vangnet
Iedereen heeft een gezond eigenbelang bij bescherming tegen de willekeur van het lot ("freedom from the tyranny of circumstance"). De vraag hoe je dat inricht heeft veel met je waardenstelsel te maken.
Ontzeg je mensen de keuze om dat "hoe" zelf te bepalen dan wordt dat als dwang ervaren. Het is logisch, dat sociale vangnetten het best werken binnen een gemeenschap waarin sociale cohesie bestaat, en dit berust - alweer - op vrijwillige deelname.
In een eerste stap stelt de LP voor om een voorwaardelijk basisinkomen als negatieve belasting uit een vlaktaks op hogere inkomens te financieren. De LP ziet echter de zorg voor mensen in nood uiteindelijk het liefst geregeld via een pluriform stelsel van onderlinge, vrijwillige, verzekeringen, dus niet in de vorm van belastingen.

Graag nodigen we je uit om je ideeën met andere libertairen te delen. Dat kan ook met ingezonden brieven of artikelen of als reactie op de site vrijspreker.nl.
Libertair Perspectief wil in de toekomst meer lezersbijdragen publiceren maar behoudt zich daarbij het recht voor inzendingen te weigeren of auteurs om aanpassingen te vragen.
rationeel
0
Zodra een groep moet betalen zoals voorgesteld in artikel 7 is het wat mij betreft mis.

In zekere zin is in Amsterdam met de deelraden al geprobeerd om op kleinere schaal besluiten te nemen. Maar er zijn altijd weer individuen die dit zien als een kans om de specifiek eigen belangen te behartigen.

In een hechte gemeenschap zal dat misschien beter gaan?
A3aan
1
quote:

rationeel schreef op 11 mei 2021 15:12:


[...]

De vraag is waar ligt de haat.

Ik zou zeggen, bij degenen die ervan uitgaan dat ZIJ de macht kunnen uitoefenen over anderen. Die de individuele vrijheid die ieder mens is gegeven frustreren.

Voor de meelopers geldt het zelfde. Niet zelf de machtige zijn , maar meeprofiteren van de macht.

Ik weet niet wat erger is.

Maar schijnheiligheid is wat mij betreft een hoofdzonde.


U durft veel te zeggen. Zogenaamd op een nette manier. Juist voor zulke personen moet je oppassen. Die proberen juist uiteindelijk de dictator over anderen te worden. Dat zijn gevaarlijke lieden voor een democratische maatschappij. Voorbeelden van zulke hooghartigen zijn er genoeg in het verleden. Pas op voor dat soort!
rationeel
1
quote:

A3aan schreef op 11 mei 2021 19:06:


[...]

U durft veel te zeggen. Zogenaamd op een nette manier. Juist voor zulke personen moet je oppassen. Die proberen juist uiteindelijk de dictator over anderen te worden. Dat zijn gevaarlijke lieden voor een democratische maatschappij. Voorbeelden van zulke hooghartigen zijn er genoeg in het verleden. Pas op voor dat soort!


Ik weet echt niet wat je nu wilt beweren.

Probeer eens concreet te maken wat je van een bepaald onderwerp vindt.
Opus135
1
Geen disrespect hier, laat staan haat jegens rechters die hun werk doen en recht spreken.

nooit.nl/rechtbank-weilheim-mondkapje...

Daarbij is voor mij zeker niet slechts sprake van recht spreken als het eindoordeel mij maar (grotendeels) bevalt. Bij recht spreken hoort recht toepassen en veelal speelt een afweging van belangen. Allegorisch is de weegschaal een voor ieder herkenbaar en begrijpelijk beeld. Als een rechterlijke uitspraak doet blijken van volledige rechtstoepassing en een serieuze belangenafweging, dan moet een burger zich bij het eindoordeel neerleggen, en als dat afwijkt van het eigen oordeel dan is dat balen, maar zal het uiteindelijk geen probleem zijn om zich erbij neer te leggen, want een van de spelregels in een rechtsstaat.
Opus135
5
De Telegraaf, dat dagblad van naar eigen zeggen wakker Nederland, kopt dat de vrijheid nu in de lucht hangt.

Kleine herinneringen dan maar aan enkele zaken van nog niet zo lang geleden:
- "onverantwoord gedrag" van het NL-volkje op Koningsdag en van Ajax-supporters bij de Arena: nieuwe virusziekte-uitbraken waren slechts een kwestie van tijd: bedankt mensen ook namens de vele zorgmedewerkers die zich al langer dan een jaar uit de naad moeten werken;
- afgelasting van een 538-evenement in Breda, want ook dat zou (overigens niet ver van een ziekenhuis) onverantwoord en zonder respect zijn geweest;
- ook alle demonstraties/manifestaties waren bronnen van toekomstige nieuwe uitbraken, vooral wegens niet-dragen van mondkapjes en niet opvolgen van anderhalve meter;
- het R-getal!
- Brazilië op omvallen, mede ook door de Braziliaanse variant;
- India totale chaos, met hun eigen Indiase variant, er vonden zelfs crematies in het openbaar plaats.

Daarvóór, in de winterperiode, werden we getroffen door de Britse variant, die vermoedelijk nog wel eens veel besmettelijker zou kunnen zijn. In het VK was toen ook al sprake van chaos, welke begin voorjaar ook Portugal aan het wankelen bracht.

En nu "hangt hier de vrijheid in de lucht". Aantal bezette IC-bedden nog altijd niet ver van de top. Druk op de zorg niet bepaald substantieel minder. Van alle rampspoeden zoals hogere graad van besmettelijkheid en Braziliaanse/Indiase toestanden horen we niks meer, of die zijn kennelijk een week of twee na de angstberichten niet belangrijk meer, want ver van ons bed?

U denkt nog steeds dat het allemaal klopt met de perceptie van wat leven is, met de manier van omgaan met een virus en met het concrete coronabeleid? Effectieve lockdowns zonder veel maatschappelijke nevenschade en een tegenslagje voor de Staatsschuld? Gunstig effect van supersnel ontwikkelde vaccinaties, wat geen reguliere vaccinaties zijn en waarvan de lange-termijn-gevolgen voorlopig nog niet vast staan en waarvan na accidentjes het gebruik schielijk is ingeperkt? Indirecte vaccinatiedwang op uitrollen in combi met een (voorlopige?) testmaatschappij?

Nou ja, wie happy wil zijn gun ik dat van harte. Ook de volgende hoax, danwel dwang- of wanbeleid zal weer aan hen voorbij gaan, lekker toch!!! Heeft Klaus Schwaab dan toch gelijk? And you will be happy! Weet daarbij wel wat hij daaraan voorafgaand zei: you will own nothing! (Dit alles voor de simpele massa natuurlijk, niet de happy-few die als enigen echt happy zullen zijn volgens plan.)
izdp
3
quote:

A3aan schreef op 11 mei 2021 19:06:


[...]

U durft veel te zeggen. Zogenaamd op een nette manier. Juist voor zulke personen moet je oppassen. Die proberen juist uiteindelijk de dictator over anderen te worden. Dat zijn gevaarlijke lieden voor een democratische maatschappij. Voorbeelden van zulke hooghartigen zijn er genoeg in het verleden. Pas op voor dat soort!


De enige juiste constatering.
Zie Baudet wat die allemaal aanvalt en Wilders trouwens ook.
Zijn wel onze waarborgen zoals bijvoorbeeld onze voortreffelijke grondwet die ze aanvallen, die ze willen buigen voor hun kleine minderheid. Die ze ons volk noemen en dat geluid hebben we pas weer herdacht.
De massa is zo makkelijk te manipuleren ten eigen nadeel.
Men nemen een menner, een hengeltje met een wortel en ze gaan ervoor.

Edit voor de verduidelijking:
Het bepleiten door Baudet voor de natiestaat en overduidelijk ook voor de nachtwakerstaat, is de herinvoering van het model in de 2e helft van de 19e eeuw. De tachtigers noem ik het met een knipoog naar de literatuur.
Dit model is fantastisch voor de elite en waanzinnig slecht voor vrijwel alle anderen.
Bovendien sloopt het moeder aarde in ijzingwekkend hoog tempo.
Het is het ideaal van waanzinnigen.


Chiddix
0
De TK debatteert vandaag over de formatie. Bevindingen en verkenning Willink en Rutte het vertrouwen heeft of kan terugwinnen.
Men zal het ook hebben over welke onderwerpen de komende 4 jaar die aandacht moeten hebben. Lijkt mij belangrijker dan telkens de koorts op te meten van Rutte.
De TK heeft de belofte dat de bestuurscultuur zal bijgesteld worden. Dat moet voldoende zijn. Simons, Ploumen en Ouwehand moeten stoppen met zeurpieten over Rutte.
asti
0
quote:

Opus135 schreef op 11 mei 2021 21:43:


De Telegraaf, dat dagblad van naar eigen zeggen wakker Nederland, kopt dat de vrijheid nu in de lucht hangt.

Kleine herinneringen dan maar aan enkele zaken van nog niet zo lang geleden:
- "onverantwoord gedrag" van het NL-volkje op Koningsdag en van Ajax-supporters bij de Arena: nieuwe virusziekte-uitbraken waren slechts een kwestie van tijd: bedankt mensen ook namens de vele zorgmedewerkers die zich al langer dan een jaar uit de naad moeten werken;
- afgelasting van een 538-evenement in Breda, want ook dat zou (overigens niet ver van een ziekenhuis) onverantwoord en zonder respect zijn geweest;
- ook alle demonstraties/manifestaties waren bronnen van toekomstige nieuwe uitbraken, vooral wegens niet-dragen van mondkapjes en niet opvolgen van anderhalve meter;
- het R-getal!
- Brazilië op omvallen, mede ook door de Braziliaanse variant;
- India totale chaos, met hun eigen Indiase variant, er vonden zelfs crematies in het openbaar plaats.

Daarvóór, in de winterperiode, werden we getroffen door de Britse variant, die vermoedelijk nog wel eens veel besmettelijker zou kunnen zijn. In het VK was toen ook al sprake van chaos, welke begin voorjaar ook Portugal aan het wankelen bracht.

En nu "hangt hier de vrijheid in de lucht". Aantal bezette IC-bedden nog altijd niet ver van de top. Druk op de zorg niet bepaald substantieel minder. Van alle rampspoeden zoals hogere graad van besmettelijkheid en Braziliaanse/Indiase toestanden horen we niks meer, of die zijn kennelijk een week of twee na de angstberichten niet belangrijk meer, want ver van ons bed?

U denkt nog steeds dat het allemaal klopt met de perceptie van wat leven is, met de manier van omgaan met een virus en met het concrete coronabeleid? Effectieve lockdowns zonder veel maatschappelijke nevenschade en een tegenslagje voor de Staatsschuld? Gunstig effect van supersnel ontwikkelde vaccinaties, wat geen reguliere vaccinaties zijn en waarvan de lange-termijn-gevolgen voorlopig nog niet vast staan en waarvan na accidentjes het gebruik schielijk is ingeperkt? Indirecte vaccinatiedwang op uitrollen in combi met een (voorlopige?) testmaatschappij?

Nou ja, wie happy wil zijn gun ik dat van harte. Ook de volgende hoax, danwel dwang- of wanbeleid zal weer aan hen voorbij gaan, lekker toch!!! Heeft Klaus Schwaab dan toch gelijk? And you will be happy! Weet daarbij wel wat hij daaraan voorafgaand zei: you will own nothing! (Dit alles voor de simpele massa natuurlijk, niet de happy-few die als enigen echt happy zullen zijn volgens plan.)

Het gedrag op Koningsdag schijnt inderdaad voor clusters van besmettingen in in ieder geval Amsterdam gezorgd te hebben. Over Brazilië en met name India horen we wel degelijk, maar dankzij o.a. vaccinaties en het beter wordende weer hangt in Nederland de vrijheid de lucht (inmiddels zijn er bijna 7 miljoen prikken gezet). Ja, de verhoogde besmettelijkheid van de Britse variant heeft de situatie bemoeilijk, maar ook de Britten hebben na massaal vaccineren de situatie onder controle gekregen.
whammy
1
quote:

Chiddix schreef op 11 mei 2021 10:07:


Moet natuurlijk niet zo zijn , dat onze Pieter het land in een houdgreep houdt. Bij langdurige afwezigheid benoem je tijdelijk een vervanger. Is standaard in de TK. Je gaat toch niet zitten wachten met formeren totdat Pieter weer beter is?


Op dit moment gijzelt Pieter het land en belemmert idd de formatie. Ik vermoed dat Pieter niet meer terugkomt in de TK. Dus we moeten nu overgaan tot de orde van de dag . Zal niet meevallen met 17 partijen die het allemaal beter weten. Chaos in optima forma.
leek2018
1
quote:

izdp schreef op 12 mei 2021 00:31:


[...]


De massa is zo makkelijk te manipuleren ten eigen nadeel.
Men nemen een menner, een hengeltje met een wortel en ze gaan ervoor.


Geldt alleen voor de extremen binnen de massa.
jowi
1
Telegraaf : Overvallers Zahavi.

In Opsporing Verzocht werd de overval dinsdagavond kort besproken. Naast het opmerkelijke detail van de fietsen, gaf de politie ook een omschrijving van de twee daders: de eerste heeft een donkere huidskleur, was ongeschoren, tussen de 1,65 en 1,70 lang en droeg een polo met TNT-logo en zwarte jas. Hij deed zich voor als postbezorger.

Zijn handlanger is lichtgetint, heeft zwarte krullen en is van ongeveer dezelfde lengte. Hij droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een olijfgroene jas. Beide daders zijn rond de twintig jaar oud.

leek2018
1
quote:

asti schreef op 12 mei 2021 08:30:


[...]
Het gedrag op Koningsdag schijnt inderdaad voor clusters van besmettingen in in ieder geval Amsterdam gezorgd te hebben.

Er zullen best wel clusters geweest zijn, maar de besmettingscijfers wijzen niet echt in die richting. Het komt bij mij een beetje over om gelijk te halen dat de mensen onverantwoord bezig waren. Maar ja, je hebt mij al eerder als kinderlijk en achterlijk bestempeld.
leek2018
0
quote:

jowi schreef op 12 mei 2021 08:42:


Telegraaf : Overvallers Zahavi.

In Opsporing Verzocht werd de overval dinsdagavond kort besproken. Naast het opmerkelijke detail van de fietsen, gaf de politie ook een omschrijving van de twee daders: de eerste heeft een donkere huidskleur, was ongeschoren, tussen de 1,65 en 1,70 lang en droeg een polo met TNT-logo en zwarte jas. Hij deed zich voor als postbezorger.

Zijn handlanger is lichtgetint, heeft zwarte krullen en is van ongeveer dezelfde lengte. Hij droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een olijfgroene jas. Beide daders zijn rond de twintig jaar oud.Het is trouwens opmerkelijk dat het zo snel in het programma werd opgenomen. Niets gehoord over vuurwapens en messen. Daarmee wil ik de zaak niet bagatelliseren, maar vind het wel opvallend.
asti
0
quote:

leek2018 schreef op 12 mei 2021 08:50:


[...]
Er zullen best wel clusters geweest zijn, maar de besmettingscijfers wijzen niet echt in die richting. Het komt bij mij een beetje over om gelijk te halen dat de mensen onverantwoord bezig waren. Maar ja, je hebt mij al eerder als kinderlijk en achterlijk bestempeld.


Je schrijft: 'de besmettingscijfers wijzen niet echt in die richting'.

Welke besmettingscijfers?

Vraagteken.

Welke richting?

In de richting van clusters t.g.v. het gedrag op Koningsdag.

Daarover schrijf je echter dat ze er best wel geweest zijn.

Weer een onlogisch en warrig verhaal dus.
gokker
1
quote:

jowi schreef op 12 mei 2021 08:42:


Telegraaf : Overvallers Zahavi.

In Opsporing Verzocht werd de overval dinsdagavond kort besproken. Naast het opmerkelijke detail van de fietsen, gaf de politie ook een omschrijving van de twee daders: de eerste heeft een donkere huidskleur, was ongeschoren, tussen de 1,65 en 1,70 lang en droeg een polo met TNT-logo en zwarte jas. Hij deed zich voor als postbezorger.

Zijn handlanger is lichtgetint, heeft zwarte krullen en is van ongeveer dezelfde lengte. Hij droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een olijfgroene jas. Beide daders zijn rond de twintig jaar oud.
Hartstikke bedankt voor de signalementen. Ik ga meteen op pad. Zou hij het mondkapje nog dragen?
46.361 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 ... 2315 2316 2317 2318 2319 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
737,24  -7,86  -1,05%  18:05
 Germany30^ 15.487,70 -0,84%
 BEL 20 4.210,56 -0,63%
 Europe50^ 4.054,57 -1,17%
 US30^ 34.924,36 -0,62%
 Nasd100^ 14.790,96 -2,22%
 US500^ 4.374,34 -1,08%
 Japan225^ 27.391,84 -2,07%
 Gold spot 1.800,40 +0,16%
 EUR/USD 1,1836 +0,28%
 WTI 71,29 -1,19%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

JUST EAT TAKE... +4,25%
Nedap N.V. +2,13%
KPN +2,12%
NSI +1,54%
UNILEVER PLC +0,69%

Dalers

PROSUS -7,19%
Accell -6,95%
RANDSTAD NV -6,04%
Wereldhave -4,32%
INPOST -3,50%

Nieuws Forum meer

Biogen maakt vaart met Alzheimer-medi...
DeZwarteRidder op 15 jun 2021 23:17
7
Vestas steekt geld in start-up die ho...
Bowski op 14 jun 2021 10:28
14
Wall Street sluit met groene koersenb...
DannyFletcher op 6 jun 2021 20:26
9
Hamsterende consumenten stuwen omzet ...
IMILLIONAIR op 30 mei 2021 11:35
3
Nobelprijswinnaar pleit voor verbod b...
Ha AMG op 30 mei 2021 09:47
7