Stikstofkwestie

577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
voda
0
Deel 2:

Ook Martin Companje, directeur bij aannemer Roosdom Tijhuis, (omzet €170 mln, actief in midden-Nederland), maakt zich zorgen over de langere termijn. 'Voor onze projecten over één of twee jaar hebben we nieuwe bestemmingsplannen nodig, en rond die planning hangt nog veel onduidelijkheid. Bij grotere plangebieden is de kans groot dat onze stikstofdepositie tijdens de bouwfase niet op nul mol per hectare uitkomt. Dan komen we op de vraag of we in het proces op onze stikstofuitstoot kunnen bezuinigen, het zogenoemde intern salderen. Maar dat geeft onzekerheid.'

Drempelwaarde

'Een werkbare oplossing ligt er nog niet', zegt Hein Trebbe. Hij pleit, net als veel branchegenoten en brancheorganisaties, voor een ruimere drempelwaarde, zodat bouwprojecten met een beperkte stikstofuitstoot niet door een extra vergunningstraject hoeven. 'De overheid moet echt snel stappen ondernemen, anders wordt het erg problematisch. Ik vrees dat er dan binnen de sector weer mensen naar huis moeten worden gestuurd en dat we weer zo'n personeelskrapte krijgen als na de crisis van 2008-2013.' Martin Companje van Roosdom Tijhuis vult aan: 'Een drempelwaarde, zoals in de landen om ons heen, verlost ons van het probleem.'

================================================================

Hoe een uitspraak in een crisis uitmondde

Een uitspraak van de Raad van State eind mei 2019 rond een generiek te soepele vergunningprocedure voor bouwprojecten bij gevoelige natuurgebieden zorgde voor grote paniek. Zomer en herfst 2019 wisten provincies, gemeenten en bouwbedrijven niet waar ze aan toe waren en werden er nauwelijks vergunningen verleend.

Bouwbedrijven moeten voortaan, in plaats van een min of meer generiek pardon, per project aantonen dat zij aan de verscherpte regels voldoen. Daardoor heerst er grote onzekerheid of projecten doorgang konden vinden. En nog steeds is er onduidelijkheid over de normen.

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de woning- en wegenbouw weer snel op gang te brengen. Met onder meer stikstofarm veevoer, extra geld voor sanering van de varkenshouderij en het instellen van een drempelwaarde voor kleine bouwprojecten. Naast deze 'spoedwet' of 'stikstofwet' verlaagt Den Haag op snelwegen de snelheid naar 100 km per uur en trekt het €250 mln uit voor natuurherstel. Maar bij de effectiviteit van diverse maatregelen zijn vraagtekens te zetten. En structurele maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, zijn er nog niet.

Te veel fixatie op stikstofprobleem

Peter Hutten van bouwbedrijf Van Wijnen vindt dat het probleem van de stikstofcrisis wordt overdreven. 'We moeten nu eenmaal beter omgaan met grondstoffen, energie en het milieu. Stikstof is maar één aspect. De fixatie op het stikstofprobleem in de sector is te groot. We moeten klimaatbewust bouwen. Dat is onze taak. Heeft de sector niet te lang stilgestaan? We hebben nu eenmaal als bouwers veel invloed op de ruimtelijke omgeving. Wees oprecht. Het lijkt de ophef over het stikstofprobleem iets anders moet maskeren.'


fd.nl/ondernemen/1332633/echte-storm-...
voda
0
VolkerWessels ontwikkelt technologie tegen stikstofuitstoot

(ABM FN-Dow Jones) VolkerWessels heeft een technologie ontwikkeld waardoor tijdens de realisatiefase van projecten tot 99 procent van de stikstofuitstoot van het grote, veelal stilstaand materieel gereduceerd kan worden. Dit maakte de bouwer dinsdag voorbeurs bekend.

Het prototype van deze oplossing is al op verschillende locaties getest, aldus VolkerWessels. De bouwer verwacht binnenkort ook een vergelijkbare filtertechnologie voor mobiel materieel beschikbaar te hebben.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Halvering aantal wilde dieren in Nederland sinds 1990, stikstof grote boosdoener

Het gaat slechter dan ooit tevoren met de Nederlandse natuur op land. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland gemiddeld gehalveerd. Het overschot aan stikstof is de belangrijkste oorzaak.

Annemieke van Dongen 06-02-20, 06:00

In heidegebieden met een zeer hoge stikstofneerslag is de omvang van populaties wilde dieren gekelderd met gemiddeld 70 procent. Dat blijkt vandaag uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met negen Nederlandse natuuronderzoeksorganisaties en het CBS. De achteruitgang is het grootst in heidegebieden op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland.

,,Dit rapport maakt onomstotelijk duidelijk dat de Nederlandse natuur in crisis verkeert en dat stikstof de belangrijkste veroorzaker is’’, zegt directeur Kirsten Schuijt van het WNF. Boerenorganisaties als Farmers Defence Force trokken cijfers daarover afgelopen maanden herhaaldelijk in twijfel. Zij verzetten zich tegen een inkrimping van de veestapel en andere maatregelen die de agrarische sector als grootste stikstofuitstoter moet nemen om de stikstofcrisis te beteugelen. Vrijdag maakt het kabinet een nieuw pakket stikstofmaatregelen bekend.

Gehalveerd
In agrarische gebieden zijn de populaties wilde dieren in twintig jaar tijd gemiddeld gehalveerd, blijkt het het rapport. Het gaat niet alleen om boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, patrijs en de kemphaan. De onderzoekers noemen de afname van het aantal vlinders ‘schrikbarend'. Doordat in de weilanden nauwelijks nog bloemen of kruiden te vinden zijn, zijn de vlinderpopulaties sinds 1990 met zestig procent geslonken.

Uit de nieuwe cijfers blijkt echter ook dat de natuur weer herstelt als de hoeveelheid stikstof afneemt. In bosgebieden waar de stikstofneerslag afgelopen jaren daalde richting het niveau waarop het volgens wetenschappers de natuur geen schade berokkent, blijkt de omvang van dierenpopulaties met 24 procent gegroeid. Dat gebeurde met name in bossen. Vogelsoorten als de bosuil, boomklever en de glanskop leefden het meest op.

,,Afnames van vijftig tot zeventig procent zijn natuurlijk niet opbeurend, maar tegelijkertijd zien wij ook reden voor optimisme: herstel is wel degelijk mogelijk’’, zegt Schuijt. Daarvoor zijn volgens de natuurorganisaties een omslag nodig naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en forse investeringen in het verbinden van natuurgebieden.

Wie weet nog dat vroeger wolken vlinders op de heide te zien waren?

Kirsten Schuijt, Directeur Wereld Natuur Fonds
Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland gemiddeld gehalveerd. Vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger heel gewoon waren, zijn tegenwoordig amper meer te zien. Zonder dat we het in de gaten hadden, is ons landschap monotoon en stil geworden, zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds. ,,Heide bloeit nog steeds prachtig paars en weilanden zijn groen. Maar wie weet nog dat vroeger wolken vlinders op de heide te zien waren en je omringd werd door het geluid van vogels? En dat het boerenland een walhalla was voor weidevogels, bloemen en insecten?’’

De nieuwste cijfers zijn des te schokkender, omdat ook in de decennia vóór 1990 al heel veel natuur uit Nederland is verdwenen, zegt directeur Rob van Westrienen van SoortenNL, de koepel van natuuronderzoeksorganisaties die vrijwilligers op pad sturen om de flora en fauna te tellen. ,,Voor we twintig jaar geleden met de gestandaardiseerde tellingen begonnen, zijn al grote klappen gevallen. In de jaren 80 begon ik als vogelaar in Zeeland. Toen was ik blij als ik een groep van dertig patrijzen zag. Oudere vogelaars zeiden: dat is niets, vroeger waren die groepen minstens dubbel zo groot. In mijn telgebied leefden destijds twaalf broedparen van de grauwe gors. Die is nu helemaal uit Nederland verdwenen.’’

Nectar
De achteruitgang van de natuur houdt gelijke tred met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wilde dieren in open natuurgebieden op hoge zandgronden met zeer hoge stikstofneerslag, zoals heide, zijn het hardst getroffen: 70 procent van de populaties is sinds 1990 verdwenen. De veehouderij is er de belangrijkste bron van hoge stikstofconcentraties, waar kenmerkende plant- en diersoorten in die gebieden slecht tegen bestand zijn. Een gevolg is dat heide wordt overwoekerd door snelgroeiende grassen die houden van stikstof, een belangrijke meststof. In gras is echter geen nectar te vinden, waardoor vlinders en andere insecten verdwijnen. Daar zijn insectenetende dieren zoals vogels op hun beurt de dupe van.

In agrarische gebieden zijn populaties wilde dieren afgelopen twintig jaar met gemiddeld de helft kleiner geworden. Het aantal vlinders daalde zelfs met 60 procent. Vroeger doorsnee boerenlandvlinders als de argusvlinder en het geelsprietdikkopje vinden in de uitgestrekte weilanden vol Engels raaigras geen bloemen en kruiden meer waaruit ze nectar kunnen snoepen. Ook mestinjectie, bestrijdingsmiddelen en verdroging (in veel landbouwgebieden wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden, zodat koeien en akkers droog blijven) doen de natuur geen goed.

Tekst gaat verder onder de foto

Beeld tijdens een boerenprotest eerder deze week, onder meer gericht tegen dreigende strenge stikstofregels. © Luciano De Graaf

De conclusies uit het Living Planet-rapport bieden de natuurorganisaties nieuwe munitie tegen het radicalere deel van de boerenlobby, die betwist dat de natuur achteruitgaat door stikstof uit de landbouw. Zo trekken actiegroepen als Farmers Defence Force de stikstofrekenmodellen van het RIVM in twijfel. ,,Onze cijfers zijn niet gebaseerd op modellen; het zijn waarnemingen’’, zegt Van Westrienen. ,,Onze vrijwilligers verzamelen die volgens vaste protocollen. Wij sturen de cijfers naar het CBS, dat er trendrapporten uit opmaakt.’’

De natuurorganisaties hopen echter op verzoening met de boeren. ,,We hebben elkaar nodig om tot een oplossing te komen voor de stikstofcrisis”, zegt Schuijt. Het opofferen van heidegebieden die erg kwetsbaar zijn voor stikstof is volgens WNF geen onderdeel van die oplossing. Ondanks de conclusie uit het rapport dat de dierpopulaties in bosgebieden gemiddeld stabieler zijn gebleven.

Prachtig
In de strijd tegen klimaatverandering willen zowel eurocommissaris Frans Timmermans als minister Schouten van Landbouw bovendien meer bossen aanleggen. ,,Willen we wonen in een land met alleen bos? Onze heide- en duingebieden zijn prachtig. Hoe meer diversiteit we hebben in de natuur, hoe beter we schokken kunnen opvangen die onze kant op komen door bijvoorbeeld klimaatverandering. Daarom moeten we bestaande natuurgebieden versterken en beter met elkaar verbinden.’’

Ook aanpak van het stikstofprobleem bij de bron loont, blijkt uit het rapport. In bosgebieden op hoge zandgronden waar de stikstofneerslag afgelopen jaren daalde richting het niveau waarop het volgens wetenschappers de natuur geen schade berokkent, groeiden de dierenpopulaties met 24 procent. Vogelsoorten als de bosuil, boomklever en de glanskop leefden het meest op.

www.ad.nl/binnenland/halvering-aantal...
voda
0
Schouten wil duurzame boer niet vergeten, maar krimp veestapel is onvermijdelijk

Honderden miljoenen voor de vrijwillige uitkoop van boeren. Een fonds voor hen die willen overstappen op kringlooplandbouw. Subsidies voor agrariërs die hun bedrijf willen vergroenen. En zelfs een speciale coach die boeren aan de keukentafel gaat bijstaan bij het maken van keuzes om stikstof te besparen of bij het besluit hun bedrijf te liquideren.

Negen maanden na de vernietigende uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid bood het kabinet vrijdag eindelijk meer duidelijkheid over de stikstofplannen voor de landbouw. De sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de stikstofneerslag in natuurgebieden, maar ook de bedrijfstak die zich tot nu toe het felst verzette tegen het stikstofbeleid van Rutte III.

Ook nu dit pakket op tafel ligt, blijft veel onduidelijk. Maatregelen moeten worden uitgewerkt, subsidieregelingen opgetuigd. Vaak in samenspraak met provincies en landbouworganisaties, die niet allemaal even enthousiast reageren op de honderden miljoenen die Schouten wil steken in uitkoopregelingen voor boeren die zelf willen stoppen.


Het kabinet kiest in zijn aanpak van de landbouw dan ook duidelijk voor een tweesporenbeleid: uitkopen van boeren én verduurzaming. Een keuze die ook is ingegeven door de verhoudingen binnen de vierpartijencoalitie. Terwijl VVD en CDA pleiten voor meer innovaties als oplossing voor het terugdringen van de stikstofuitstoot in de landbouw, hamert D66 op krimp van de veestapel.

Schouten benadrukte vrijdag dat deze maatregelen vooral bedoeld zijn om boeren te helpen die willen blijven boeren, niet om de veestapel te doen krimpen. Toch is dat wat onvermijdelijk gaat gebeuren. Zo heeft het kabinet besloten dierrechten van stoppende boeren deels uit de markt te halen. Dit moet voorkomen dat andere boeren die rechten opkopen, hun veestapel uitbreiden en daarmee ook meer stikstof gaan uitstoten.

Afgesproken is dat de dierrechten vervallen van boeren die gebruikmaken van een uitkoopregeling van het kabinet. Dit geldt niet in het geval boerenbedrijven worden opgekocht door private partijen. 'Het staat een boer vrij om te bepalen aan wie hij zijn bedrijf verkoopt', zei Schouten. 'Ik weet niet of dat altijd automatisch de overheid zal zijn.'

Luchtwassers
Veel van de kabinetsmaatregelen waren al uitgelekt. Het FD berichtte dinsdag dat Rutte III €350 mln steekt in een uitkoopregeling voor boeren die vrijwillig hun bedrijf willen beëindigen. Voor agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten en vergroenen, ligt €172 mln subsidie klaar. Dit kan worden besteed aan luchtwassers in stallen of innovatieve stikstofreducerende stalsystemen. Het geld had het kabinet al gereserveerd voor het beteugelen van de stikstofcrisis.

Nieuw was de aankondiging van Schouten dat alle varkensboeren die zich hebben ingeschreven voor een saneringsregeling ook echt kunnen rekenen op subsidie om hun bedrijf te beëindigen. Dat was niet vanzelfsprekend. Half januari bleken 502 varkensboeren zich te hebben aangemeld, veel meer dan verwacht. Voor de vrijwillige sanering was oorspronkelijk een budget beschikbaar van €180 mln, toereikend voor het uitkopen van ongeveer 300 varkensboeren.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij D66, riepen Schouten daarom op de regeling te verruimen. De 'warme sanering' was in eerste instantie bedoeld om geuroverlast tegen te gaan, maar helpt ook bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Hoeveel extra geld het kabinet uittrekt voor de varkensboeren, wordt pas duidelijk in de Voorjaarsnota, die vermoedelijk eind mei verschijnt. Schouten wil eerst onderzoeken of alle aangemelde boeren wel aan de eisen voldoen.

Tweesporenbeleid
Daarnaast introduceert Schouten een 'omschakelfonds' voor boeren die willen overstappen op een minder intensieve vorm van landbouw of kringlooplandbouw. Boeren lopen hierbij nu vaak aan tegen financieringsproblemen, stelt Schouten. Voor de zomer hoopt de ChristenUnie-minister hier meer duidelijkheid over te bieden.

Ook het uitkopen van boeren is werk van de lange adem. De provincies zijn nu aan zet om per Natura2000-gebied in kaart te brengen hoeveel stikstofreductie noodzakelijk is en welke maatregel het meest geschikt is om dit doel te bereiken: snelheidsverlaging, verduurzaming van de veehouderij of uitkopen van boeren. Ook hier hoopt Schouten voor de zomer knopen te kunnen doorhakken. Ze beaamt dat het oplossen van het stikstofprobleem 'veel tijd kost'. 'Maar dat geldt niet alleen voor stikstof. Aan het Urgenda-vonnis voldoen we ook niet binnen een half jaar.'

fd.nl/economie-politiek/1333872/miljo...
tradersonly
1


Stranden weggevaagd en duinovergangen onbruikbaar na storm Ciara. "In verband met de stikstofproblematiek mogen wij geen zand opspuiten"

Storm Ciara heeft op de Nederlandse stranden flink huisgehouden. Veel duinovergangen zijn niet meer bruikbaar en sommige stranden lijken grotendeels weggevaagd. Het water komt tot aan de duinen.

"Het is net drijfzand", zei een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanmiddag tijdens een inspectie tegen NH Nieuws. "Je rijdt meer op water dan op zand, dus we keren terug. Er is gewoon geen strand om veilig op te rijden. We moeten even wachten tot er meer strand beschikbaar is en de ondergrond weer wat harder is geworden."

Waterschap Scheldestromen in Zeeland plaatste vandaag borden bij duinovergangen die niet meer bereikbaar zijn voor al het verkeer.

1,5 meter hoogteverschil
Op sommige stranden is door het opstuivende zand een flink hoogteverschil ontstaan. In Zeeland gaat het op sommige plekken om 1,5 meter.

Voorlopig is daar even niks aan te doen. "In verband met de stikstofproblematiek mogen wij geen zand opspuiten", zegt een woordvoerder van Waterschap Scheldestromen tegen Omroep Zeeland. "De machines waar wij dat mee doen, stoten namelijk te veel stikstof uit. Ik hoop alleen wel dat wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan zoals nu, er een uitzondering gemaakt wordt op die nieuwe regels. Rijkswaterstaat moet echt het strand opnieuw opspuiten."


Hoogteverschil op het strand in Westkapelle door storm Ciara OMROEP ZEELAND

De SGP-fractie in de Tweede Kamer wil in ieder geval dat er een ontheffing komt voor het opspuiten van zand. De stikstofregels mogen niet in de weg staan, vindt de partij.

"Het kan toch niet zo zijn dat door de handhaving van de stikstofnormen de veiligheid van mensen en dieren in gevaar komt. Ik vind dat de weggeslagen stukken strand zo snel mogelijk moeten worden hersteld, zeker nu we nog midden in het stormseizoen zitten. Daarom moet er voor het opspuiten van het Walcherse strand ontheffing worden verleend van de tijdrovende procedure om een vergunning te krijgen", zegt Kamerlid Chris Stoffer.

Het waterschap gaat de hele Zeeuwse kust af om dijken en duinen te controleren op eventuele gevaarlijke situaties.

bron: nos
voda
0
'Meer actie nodig om stikstofkwestie bouw op te lossen'

Gepubliceerd op 13 februari 2020 18:19 | Views: 39

AMERSFOORT (AFN) - Om de PFAS- en stikstofproblematiek in de bouwsector op te lossen, zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Dat stelde bouwconcern VolkerWessels donderdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Volgens het beursgenoteerde bedrijf is de oplossing die de overheid eind vorig jaar aankondigde niet voldoende om de vele bouwprojecten die stil liggen weer op gang te krijgen.

De problemen in de sector ontstonden nadat de Raad van State vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig had verklaard. De sector kreeg ook te maken met een strenge grens aan de hoeveelheid van de chemische stoffengroep PFAS, waardoor praktisch geen grond mocht worden vervoerd.

VolkerWessels stelt dat de kwestie in afgelopen halfjaar duidelijk drukte op de marges.
voda
0
'Stikstofproblematiek in bouw nog niet voorbij'

Gepubliceerd op 14 februari 2020 09:56 | Views: 40

AMSTERDAM (AFN) - De PFAS- en stikstofproblematiek is duidelijk nog niet over voor de Nederlandse bouwsector, en dan met name voor de zogeheten inframarkt. Dat maken analisten van ING op uit het jaarbericht van VolkerWessels. De onderneming was de eerste van de beursgenoteerde bouwers in Nederland die een kijkje in de boeken gaf over het afgelopen jaar. BAM en Heijmans komen later deze maand pas met hun jaarcijfers naar buiten.

Volgens ING zette VolkerWessels verder wel solide cijfers in het vierde kwartaal neer. Het bedrijfsresultaat over heel 2019 steeg zoals verwacht met meer dan 7 procent tot 269 miljoen euro.

Overigens verdwijnt VolkerWessels binnenkort waarschijnlijk van de beurs, vandaar dat er geen hele grote koersreactie meer is te verwachten. Grootaandeelhouder Reggeborgh wil de onderneming van de beurs halen en heeft vorig jaar een overnamebod gedaan. Inmiddels heeft het investeringsfonds van de familie Wessels ongeveer driekwart van de aandelen VolkerWessels in handen.

ING handhaafde zijn buy-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 28,50 euro. VolkerWessels noteerde vrijdag in de loop van het eerste handelsuur vlak op 21,95 euro.
tradersonly
0
Kabinet compenseert natuurschade met 'natuurbank'
Het kabinet wil 125 miljoen euro in een 'natuurbank' stoppen om natuurschade te compenseren die voortkomt uit projecten die vanwege hun grote openbare belang moeten doorgaan. Minister Schouten schrijft dat aan de Tweede Kamer in een brief over de stikstofaanpak van het kabinet.

Schouten noemt als voorbeelden projecten van het Rijk op het gebied van defensie en van waterschappen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het idee is dat belangrijke projecten toch kunnen doorgaan, ondanks de schade aan de natuur. Natuur met geld uit de natuurbank, een soort fonds, kan worden gebruikt als compensatie voor de nadelige effecten.

Het kabinet werkt de maatregel de komende tijd uit. Dat gebeurt in overleg met onder meer de provincies. Volgens Schouten is het is de bedoeling dat er altijd meer wordt gecompenseerd dan strikt noodzakelijk is op grond van de mogelijk nadelige gevolgen van een project.

Behalve de 125 miljoen voor de natuurbank trekt het kabinet zo'n zelfde bedrag uit voor natuurherstel door organisaties die gebieden beheren. Het totale bedrag van 250 miljoen was vorig jaar al gereserveerd.

Schouten komt met haar brief op de dag dat boeren opnieuw protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.
voda
0
Nederlandse offshore kritisch over traag 'Den Haag'

Olie- en gasmaatschappijen waarschuwen dat de productie op de Noordzee stil zal vallen als politiek Den Haag niet snel ingrijpt. Dat is slecht voor het milieu en voor het investeringsklimaat, aldus verschillende bedrijven uit de sector.

Onlangs werd al duidelijk dat er afgelopen jaar voor het eerst in decennia geen succesvolle olie- en gasboringen zijn geweest op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doen van nieuwe boringen ligt stil, door een combinatie van de stikstofcrisis en onzekerheid over de belastingaftrek op investeringen.

'Noodzaak niet gezien'

In politiek Den Haag is het moeilijk om de problemen van de offshore op de agenda te krijgen, zo ervaart Jo Peters, de secretaris generaal van de branchevereniging voor olie- en gasbedrijven Nogepa: 'Nut en noodzaak wordt niet ingezien.'

Dat is saillant omdat het kabinet een duidelijke voorkeur heeft voor gaswinning uit eigen bodem, zo lang dat veilig gebeurt. Gas uit de zeebodem levert Nederland geld op, terwijl import geld kost. Bovendien is invoer slecht voor het milieu, omdat bij het transport van gas CO2 vrijkomt.

Geen investeringen

Acuut probleem is dat olie- en gasbedrijven vanwege het stikstofoverschot geen vergunningen krijgen. 'Met betrekking tot het stikstofdossier worden er voor onze sector nog geen werkbare oplossingen geboden', schreef Nogepa vorige maand in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Daardoor komt de sector stil te liggen, terwijl offshorebedrijven in andere landen aan de Noordzee wel volop investeren.

Het resultaat is dat er minder geld naar Nederland gaat, zegt Peters. 'Nederlandse bedrijven moeten een beter verhaal hebben dan hun buitenlandse zusterbedrijven.'

Lex de Groot is directeur van Neptune Energy in Nederland, een olie- en gasmaatschappij met een hoofdkantoor in Londen. Neptune wil graag investeren in de Nederlandse Noordzee, maar plannen zijn nu bevroren. 'Hoe zeker zijn we van ons rendement? Dat is een vraag die ik krijg vanuit ons hoofdkantoor in Londen', zegt De Groot. De risico-opslag op Nederlandse projecten is hoger. De Groot: 'Het verhaal voor Nederland is moeilijk.'

In de Nederlandse offshore werken zeker 27.000 mensen. De omzet komt uit op €10 mrd, zo staat in de Maritieme Monitor 2019. Nogepa berekende vorig jaar dat zeker 33 projecten met een totale investeringswaarde van ruim €800 mln stil liggen, ook al is de stikstofuitstoot volgens de brancheorganisatie miniem.

Investeringsaftrek

In mei 2018 kondigde minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer een wetswijziging aan, om de investeringsaftrek te verhogen voor nieuwe investeringen in opsporing en winning van gas op de Noordzee. Die zou van 25% naar 40% gaan. Dat verlaagt de kosten voor oliemaatschappijen, en dus kan Nederland concurreren met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen, waar exploratie en winning nu goedkoper is.

Een woordvoerder van het ministerie van EZ zegt desgevraagd dat 'de wetgeving wordt waarschijnlijk deze maand nog naar de Kamer gestuurd'.

Kiezen voor Nederland


‘Gas uit Nederland houdt de energietransitie betaalbaar’
Chris de Ruyter van Steveninck, financieel topman van ONE Dyas
De investeringsaftrek zou geen issue moeten zijn, vindt Chris de Ruyter van Steveninck, financieel topman van ONE Dyas. Dat olie- en gasbedrijf focust zich op de Noordzee. 'Gas uit Nederland houdt de energietransitie betaalbaar.'

Daarbij wordt er al decennialang veilig gas gewonnen op de Noordzee, zegt De Ruyter van Steveninck. 'Het is goed te begrijpen dat vanwege Groningen kritischer naar de impact van gaswinning wordt gekeken, maar gas afkomstig uit de kleine velden op de Noordzee is wel iets anders. Aardgas blijft de komende decennia een cruciale rol spelen. Dus is nu het moment voor de politiek om te kiezen voor Nederlands aardgas. En dus voor de investeringsaftrek.'

fd.nl/ondernemen/1335183/nederlandse-...
Zheng He
0
Ach, de cijfers en methoden die het RIVM gebruikte in de stikstofkwestie kloppen wel. Het staat zelfs (weliswaar in subscriptgrootte) in de Telegraaf. Zelfs chocoladehagelslaggrootte letters konden er niet meer vanaf op een plekje achterin de krant.
Dikke Durk
1
quote:

Zheng He schreef op 6 maart 2020 11:10:


Ach, de cijfers en methoden die het RIVM gebruikte in de stikstofkwestie kloppen wel. Het staat zelfs (weliswaar in subscriptgrootte) in de Telegraaf. Zelfs chocoladehagelslaggrootte letters konden er niet meer vanaf op een plekje achterin de krant.


Jij refereert aan het rapport van het adviescollege onder leiding van de zogenaamd onafhankelijke Hordijk? Want dat is lachwekkend. Alleen van de samenvatting lagen we hier bij de RUG al krom. Hier twee citaten van pagina 4:

Naast doelgeschiktheid van deze onderdelen is ook gekeken naar de governance van, en communicatie over deze onderdelen. Het adviescollege heeft de modellen niet zelf toe gepast, geen berekeningen uitgevoerd, noch de programmatuur geanalyseerd, maar aan de hand van documentatie en interactie met specialisten de kwaliteit van de modellen beoordeeld en deze vergeleken met andere methoden. Het adviescollege heeft ook niet naar de bepaling van de gevoeligheid van de
natuur (uitgedrukt in de kritische depositiewaarden) gekeken. Dit is in lijn met de opdrachtformulering en de wetenschappelijke standaard bij modelbeoordelingen. Er was verder onvoldoende tijd om alle gebruikte onderdelen grondig te toetsen.

...

Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof komt tot de eindconclusie dat de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de betrokken onderzoekers
voldoende is. De data, methoden en modellen die worden ingezet zijn, ook in internationaal perspectief, van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee
geschikt voor het meten en berekenen van de concentratie en depositie van stikstofverbindingen.bron rapport: www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/...


De onafhankelijkheid van Hordijk is ook zeer omstreden. Hij is immers de voortrekker geweest van de RIVM voor het PBL (planbureau voor de leefbaarheid) en diegene die juist het huidige rekenmodel voor stikstof heeft geintroduceerd bij de RIVM. Over wij van WC-eend gesproken..

bron: www.v-focus.nl/2019/11/prof-hordijk-g...

Voortaan toch maar even verder kijken dan je linkse neus? ;-)
voda
0
'Onwerkbare' Nederlandse regels dwarsbomen plannen Neptune Energy

Een Neptune Energy boorplatform in de Noorzee. Foto: Igor Sachs

'De hoeveelheid stikstof die we uitstoten staat gelijk aan de stikstof in een ganzenpoep.' De lach van Lex de Groot, op zijn kantoor in Zoetermeer, is er een van zowel ongemak als ergernis. 'Daarom krijgen we geen milieuvergunning. Dus liggen onze projecten stil.'

De Groot, een man die al jaren in de offshore werkt, is directeur van Neptune Energy in Nederland. Die olie- en gasmaatschappij is sinds enkele jaren actief op de Noordzee. Decennia lang was dat het exclusieve terrein van grootmachten als Shell, Total en BP, maar de laatste jaren is er juist op de Noordzee een nieuw type bedrijf ontstaan. Kleinere oliemaatschappijen, gefinancierd door investeringsmaatschappijen, die lagere kosten hebben en dus langer rendabel zijn. Grote maatschappijen trekken weg omdat de inkomsten uit de Noordzee slinken, en zij juist wel hoge kosten hebben.

In de wacht

Neptune werd vijf jaar terug opgericht de Britse olieveteraan Sam Laidlaw, samen met investeringsmaatschappijen Carlyle Group en CVC. China Investment Corporation is de derde aandeelhouder. In 2018 kocht Neptune voor €4,7 mrd de bezittingen van het Franse Engie, waaronder velden in het Nederlandse deel van de Noordzee.


‘Nieuwe projecten staan in de wacht’
Lex de Groot, directeur Neptune Energy in Nederland

'We zijn hier in Nederland om te blijven. We hebben een serieuze commitment. We willen investeren', zegt De Groot. Alleen is investeren nu uitgesloten. 'Platforms die we al in gebruik hadden, die produceren gewoon. Maar nieuwe projecten staan in de wacht.'

0,00

Neptune wil dit jaar twee tot drie boringen doen. Een zo'n boring kost als snel €25 mln. En dan is onzeker of Neptune ook reserves vindt die het bedrijf kan winnen. Dat is nou eenmaal het risico in de offshore. Het hoofdkantoor in Londen heeft zijn fiat gegeven: bij olie- en gaswinning gaat het per definitie om enorme bedragen.

Toch gebeurt er niets. Sinds de uitspraak van de Raad van State in april vorig jaar over de stikstofuitstoot, heeft Neptune geen milieuvergunning meer gekregen. Want boorplatforms stoten stikstof uit. Met veel kostbare aanpassingen kan die uitstoot fors worden teruggebracht, zegt De Groot. 'Maar dan nog moet er bemanning komen, met boten en helikopters. Dus is onze stikstofuitstoot boven de 0,00 grens. Daarom mag er niet meer worden geboord.' Drie boringen staan daarom nu in de wacht.

Investeringsaftrek

Daarnaast wordt Neptune gehinderd door de investeringsaftrek, zegt De Groot. Exploratie is duur op de Nederlandse Noordzee. In mei 2018 kondigde minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer een wetswijziging aan, om de investeringsaftrek te verhogen voor nieuwe investeringen in opsporing en winning van gas op de Noordzee. Die zou van 25% naar 40% gaan.


‘De invoering van de aftrek duurt hopeloos lang.’
De Groot

Dat verlaagt de kosten voor gas- en oliemaatschappijen, en dus kan Nederland concurreren met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen. Bijna twee jaar later is die 40% nog steeds geen wet. Dus wordt er minder gezocht. De Groot: 'De invoering van de aftrek duurt hopeloos lang.'

Hoge CO2 uitstoot


‘Het voordeel van Nederlands gas is veel groter dan het nadeel van de stikstofuitstoot’

Lex de Groot
Het grotere gevolg is dat Nederland op termijn minder gas produceert. Indirect betekent dit, dat Nederland een extra hoge CO2 uitstoot accepteert, zegt De Groot. Want minder gas uit de Noordzee compenseert Nederland door meer gas uit Rusland te halen. Russisch gas heeft door het transport zo'n 30% hogere CO2 uitstoot dan gas uit eigen bodem. 'Laat ik het zo zeggen: het voordeel van Nederlands gas is veel groter dan het nadeel van de stikstofuitstoot.'

Een van de boringen die Neptune nu on hold heeft, staat gepland in een bestaand gasveld dat bijna op zijn laatste benen loopt. 'Met een nieuwe put, kunnen we het leven van dat veld toch nog wat oprekken', zegt De Groot.

Decennia productie

Het bedrijf heeft meer dan vijf potentiële velden, waar het zou willen boren. De Groot spreekt over 'een gevecht' dat hij voert, want Neptune wint ook gas in Britse en Noorse wateren. 'Tegen onze aandeelhouders zeg ik: Nederland heeft een kans. We hebben investeringen nodig. Maar tegen de overheid zeg ik: we hebben werkbare regelgeving nodig. Want de huidige regels verhinderen dat er meer projecten in Nederland komen.'

Dat is frustrerend, zegt De Groot. Volgens hem zit er genoeg gas in de bodem om nog decennia te produceren. Bovendien heeft Nederland de infrastructuur nodig in de toekomst, voor waterstof en opslag van CO2. Zijn conclusie: 'We kunnen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.'

fd.nl/ondernemen/1335175/onwerkbare-n...
Bijlage:
Zheng He
0
Linkse Telegraaf meldt dat de cijfers en methoden van het RIVM betreffende de stikstofproblematiek kloppen.
Dikke Durk
0
quote:

Zheng He schreef op 6 maart 2020 14:09:


Linkse Telegraaf meldt dat de cijfers en methoden van het RIVM betreffende de stikstofproblematiek kloppen.

Dat meldt de telegraaf helemaal niet. De rekenmethode zou voldoende zijn, maar er zijn verbeteringen nodig om tot gefundeerde cijfers te kunnen komen:

DEN HAAG - Er zijn verbeteringen nodig in de stikstofmetingen, maar de meet- en rekenmethode zelf is voldoende. Dat stelt de commissie Meten en Berekenen Stikstof in een eerste rapport aan minister Schouten (Landbouw).

...

Hordijk stelt nu dat de kwaliteit van data, methoden en modellen van het RIVM voldoende zijn. „Wel vinden we dat er verbeteringen nodig zijn om de wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor emissies, verspreiding en depositie van stikstofverbindingen te garanderen en om onzekerheden te verkleinen”,


Bron: Telegraaf (gisteren).
Zheng He
0
Dat meldt de Telegraaf wel. Hordijk stelt dat de uitkomsten beter worden als er meer en frequenter wordt gemeten, er extra modellen worden gebruikt en door satellietgegevens toe te passen. En de meet en rekenmethode zelf is voldoende. En dat is hetzelfde als kloppen.
De Boerenbelangenclub die met veel bombarie eigen methoden en cijfers aandroegen zaten helemaal fout en zijn opnieuw aan het rekenen. De club verwacht over een aantal maanden met hun uitkomsten te komen.
Dikke Durk
0
quote:

Zheng He schreef op 6 maart 2020 16:01:


Dat meldt de Telegraaf wel. Hordijk stelt dat de uitkomsten beter worden als er meer en frequenter wordt gemeten, er extra modellen worden gebruikt en door satellietgegevens toe te passen. En de meet en rekenmethode zelf is voldoende. En dat is hetzelfde als kloppen.
De Boerenbelangenclub die met veel bombarie eigen methoden en cijfers aandroegen zaten helemaal fout en zijn opnieuw aan het rekenen. De club verwacht over een aantal maanden met hun uitkomsten te komen.

De RIVM kwam eerder met 45% als veroorzaakt door Landbouw, maar heeft inmiddels toegegeven dat dit niet klopt. Ze hebben het deze maand teruggebracht naar 41%. Toch een foutje van 10%.

Volgens het RIVM op 03-03-2020:
Zoals gezegd, uit nieuwe berekeningen blijkt dat de gemiddelde bijdrage van de landbouwsector aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden 41% is. In een eerdere berekening was dit percentage hoger (45%), vanwege een onjuiste middeling van de gegevens over ongeveer 100 deelsectoren en 255.000 rekenpunten.
bron: www.rivm.nl/stikstof/actueel

Dit wordt nog minder als ze recente agrarische emissiedata van 2019 gaan gebruiken in plaats van de verouderde van 2017 die ze tot nu toe nog steeds gebruiken.

voda
0
Stikstofdebat en zachte winter raken ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in de tweede helft van vorig jaar de verkoopvolumes zien dalen, mede door het stikstofdebat in Nederland in Duitsland, en ziet deze trend ook in 2020 aanhouden. Dat maakte het veevoederbedrijf donderdag bekend bij de jaarcijfers.

"Vooral in Nederland en Duitsland is er druk om op termijn de dierenaantallen te reduceren", stelde topman Yoram Knoop van ForFarmers in een toelichting op de cijfers.

De jaarwinst kelderde bovendien omdat het bedrijf voor 26 miljoen euro afschreef op de Britse activiteiten. De verwachte volumes voor de toekomst werden neerwaarts bijgesteld. De nettowinst daalde mede hierdoor van 58,6 miljoen naar 17,7 miljoen euro.

“Het was een jaar met twee gezichten”, zei financieel directeur Arnout Traas. In de eerste helft van het jaar was er groei, dankzij de overnames van het voorgaande jaar, terwijl in de tweede helft van het jaar de groei vrijwel stokte. Op autonome basis was er krimp, door een afname van de veestapel. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen “zeer hard gewerkt” om de kosten aan te passen, onder andere door sluiting van vijf fabrieken.

ForFarmers verwacht voor 2020 een continuering van de trend in de tweede helft van het afgelopen jaar, met een daling van de volumes, behalve in Polen. Dit moet worden opgevangen door meer efficiency en een betere productmix. “We verwachten goede rendementen maar licht lagere volumes in Nederland en Duitsland”, aldus de topman Knoop.

Stikstofdebat

Door het stikstofdebat was er minder vertrouwen bij rundveehouders in Nederland om te blijven investeren en te gaan voor optimaal rendement, stelde Knoop. Inmiddels zijn de Nederlandse veehouders wel wat geruster dat er geen harde sanering komt. Bij de varkenshouders is er een warme saneringsregeling afgesproken voor boeren die niet willen of kunnen investeren in schonere stallen en subsidie krijgen om te stoppen. Dit zal de inkomsten van ForFarmers raken, waarschuwde Knoop.

In Nederland en België bleef het volume veevoer gelijk, omdat drie overnames compenseerden voor de krimpende omzet bij de bestaande activiteiten.

In Engeland en ook in Duitsland koos ForFarmers in de tweede jaarhelft voor lagere verkoopvolumes, omdat de prijzen voor varkensvoer naar onrendabele niveaus zijn gezakt door de grote concurrentie en het overaanbod in de markt.

In Engeland was er veel minder vraag naar rundveevoer, door de zeer zachte winter, waardoor er veel meer gras en ander ruwvoer aanwezig was en koeien langer buiten bleven.

Voor groei moet het bedrijf het vooral hebben van Polen. Dankzij een Poolse overname wist ForFarmers het totale volume vorig jaar nog wel te laten stijgen.

Virussen

Een bedreiging voor de veehouderij in Polen is wel de Afrikaanse varkenpest bij wilde zwijnen in dat land, die ook naar Duitsland dreigt te komen, en de vogelgriep, die een risico is voor de pluimveehouderij. “De virussen bevinden zich dichtbij onze regio’s”, aldus het bedrijf.

Door de Afrikaanse varkenspest in China is de helft van de varkens in dat land verdwenen, een kwart van de wereldpopulatie, wat voor Nederlandse varkens- en pluimveehouders kansen bood, dankzij fors hogere prijzen. Hierdoor werden “meer dan bovengemiddelde rendementen” behaald door de varkenshouders vorig jaar.

De extra Chinese vraag naar pluimvee, ter vervanging van varkensvlees, is uiteindelijk echter vooral door de Verenigde Staten ingevuld, merkte ForFarmers op.

De onzekerheid rond de impact van virussen wordt nog vergroot door de corona-uitbraak, die de Europese economie steeds meer in zijn greep krijgt en de aanvoerketens en de beschikbaarheid van medewerkers bij ForFarmers kan verstoren.

Strategie

ForFarmers komt in mei met een strategie-update. Het bedrijf wil zich focussen op meer duurzaamheid en op aantrekkelijke segmenten. Zo is er meer vraag naar veevoer zonder genetisch gemodificeerde producten. Ook werkt het bedrijf aan innovaties, onder met een programma voor voer waardoor vleesvarkens minder fosfaat uitstoten, en een programma voor voer dat koeien meer melk laat geven uit ruwvoer, zoals gras.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
577 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
564,00  -3,52  -0,62%  20 okt
 AMS25-24h^ 563,35 -0,11%
 Germany30^ 12.738,10 +0,01%
 Dutch15-index 16.450,41 -0,59%
 BEL 20 3.260,09 -0,07%
 BRX20-24h^ 3.255,60 -0,14%
 Europe50^ 3.223,92 -0,12%
 Euro30-index 16.495,75 +0,03%
 US30^ 28.317,13 0,00%
 Nasd100^ 11.677,45 0,00%
 US500^ 3.444,08 0,00%
 Japan225^ 23.584,64 0,00%
 Gold spot 1.911,46 +0,38%
 EUR/USD 1,1830 +0,53%
 WTI^ 41,43 +0,45%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Fugro +22,10%
BAM +5,94%
ICT Group +5,29%
Aperam +2,59%
Sif Holding +2,36%

Dalers

ForFarmers -3,15%
SIGNIFY NV -3,12%
OCI -2,99%
B&S Group SA -2,90%
TKH -2,73%

Nieuws Forum meer

Hoop op deal coronasteun zet Wall Str...
Kaviaar op 21 okt 2020 00:19
6
Wall Street hoger door hoop op steunp...
Lepre Chaun op 20 okt 2020 21:18
4
KLM hoeft jongste cabinemedewerkers n...
Mijn Vriend op 20 okt 2020 19:36
8
Lufthansa beperkt verlies dankzij zom...
Yandex op 20 okt 2020 19:13
2
Kleine plussen bij opening Wall Street
RodolfoBoxo op 20 okt 2020 18:56
6