Stern « Terug naar discussie overzicht

Stern 2018

313 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 | Laatste
[verwijderd]
0
Zijn allemaal standaard bepaling die bij elke ava gedaan worden zodat voor kleine zaken geen bava geregeld hoeft te worden.

Mocht dadelijk blijken dat de oversolvabiliteit dusdanig is dat Stern meer dan 10% aandelen wil gaan inkopen dan kan er een BAVA belegd worden om hier toestemming voor te vragen, dus het is ook niet zo dat het niet meer kan.

Maar 10% is al heel wat, misschien niet in bedrag maar in percentage van de aandelen.

Kunnen ze het overige mogelijk nog als dividend uitkeren als er nog een overige is natuurlijk of anders nog reserveren om komend jaar na de AVA opnieuw 10% in te kopen, maar natuurlijk alleen als de resultaten dit ook toelaten want die moeten goed genoeg zijn om de solvabiliteit makkelijk boven de 30% te houden en minimaal 3x de te betalen rente zijn (interest Coverage Rattio 3.0)

Je wil geen gezeur met de banken, dan maar liever wat langer wat meer geld vasthouden.

De waarde is nu duidelijker dan ooit aanwezig en de balans is na de verkoop en dus duidelijk te zien bij de H1 cijfers veel simpeler nu Lease en zijn financieringsbehoeften en deel van de goodwill en overige posten weg zijn en hier een boekwinst op is gemaakt van 23 miljoen na al deze posten.

Dan moet toch nog dichter naar de intrinsieke waarde toe kunnen kruipen zodra het operationeel ook beter blijkt te gaan, wat natuurlijk in de eerste 2 maanden al was met de eerste effecten van het verbeter programma en wat nog verder zal moeten blijken.

Ik verwacht echter een teleurgestelde reactie in de koers van Stern want het enige wat nieuw was voor mij en dat moet dus iedereen kunnen zien is de iets mindere voorwaarden met de banken, of grote partijen moeten erger verwacht hebben dat weet ik niet, en dat er nu niets bekend wordt gemaakt over oversolvabiliteit en wat er mee te doen.

In mijn geval is het dus nu een hold met de ogen richting 9 mei.
Gaasp
0
Mee eens met bovenstaand stukje van Romeo.

Trouwens, het eventueel inkopen van 10% is al heel wat. Er is maar zo'n 35% die niet in handen is van de grootaandeelhouders. Maar ik hoop dat Stern die 10% op gaat kopen.
bambricks
0
Heren kijk eens naar de belasting ruling die getroffen hebben! Goede deal zou ik zeggen. Daar zit ook nog waarde in.
[verwijderd]
1
quote:

bambricks schreef op 29 maart 2019 10:51:

Heren kijk eens naar de belasting ruling die getroffen hebben! Goede deal zou ik zeggen. Daar zit ook nog waarde in.
Stern Groep N.V. vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar dochtermaatschappijen,
uitgezonderd Stern Leasing N.V. en SternLease B.V., welke samen een aparte fiscale eenheid vormen.
Zwaanlease B.V. is zelfstandig belastingplichtig. Bij de fiscale eenheid van de lease activiteiten is sprake van
een verschil in fiscale en commerciële goodwill. Dit verschil bedraagt per 31 december 2018 € 65,6 miljoen
(2017: € 71,4 miljoen). Voor dit tijdelijke verschil is een latentie opgenomen. Deze latentie bedraagt per
31 december 2018 € 13,6 miljoen (2017: € 17,8 miljoen).
Op 1 maart 2019 is overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen SternLease B.V., de aandelen
zullen per 31 mei 2019 worden verkocht. De Koper heeft de fiscale goodwill niet gekocht, deze blijft achter
in Stern Leasing N.V. en zal daar in 2019 ten laste van het resultaat 2019 worden afgeboekt. De fiscale goodwill
bedraagt op het moment van verkoop van de aandelen SternLease B.V. (31 mei 2019) circa € 64,6 miljoen,
hetgeen resulteert in een belastinglast in 2019 van circa € 13,2 miljoen. Met de Belastingdienst is in februari 2019
met een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat Stern Leasing N.V. in 2019 zal worden geliquideerd en
dat een liquidatieverlies van € 20 miljoen in aanmerking genomen mag worden door de fiscale eenheid Stern
Groep N.V., hetgeen resulteert in een aanvullende vennootschapsbelastingbate van € 4,1 miljoen, indien dit
liquidatieverlies volledig gerealiseerd gaat worden (zie toelichting 33).
Het totale compensabele verlies van de fiscale eenheid Stern Groep N.V., dat volledig in aanmerking is
genomen bij de waardering van de latente belastingvordering per 31 december 2018, bedraagt € 14,7 miljoen
(2017: € 6,3 miljoen) en is compensabel met winsten van de fiscale eenheid tot en met 2027, waarvan compensabele verliezen van € 6,7 miljoen eind 2021 expireren. De corresponderende actieve latentie bedraagt per
31 december 2018 € 3,4 miljoen (2017: € 1,6 miljoen). Voor de realisatie van deze compensabele verliezen is
naar verwachting geen tax planning noodzakelijk, waarbij voor de fiscale winstprognose van de fiscale eenheid
Stern Groep N.V. dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als voor de goodwill impairment analyse voor de
relevante bedrijfsonderdelen.
De volledige actieve latentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie heeft naar verwachting een looptijd
langer dan 1 jaar (2017: € 1,6 miljoen minder dan 1 jaar). Naast de mogelijkheid van voorwaartse verliescompensatie heeft Stern Groep N.V. per 31 december 2018 tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waardering
van activa en passiva ter hoogte van € 5,1 miljoen negatief (2017: € 3,5 miljoen negatief). Deze verschillen zijn per
31 december 2018 voor € 1,1 miljoen gewaardeerd en (gesaldeerd) opgenomen onder de actieve belastinglatentie (2017: € 0,9 miljoen).

================
toelichting 33 is;

33 Gebeurtenissen na balansdatum
Stern Groep N.V. heeft op 1 maart 2019 overeenstemming bereikt met leasemaatschappij ALD Automotive
over de verkoop van alle aandelen in SternLease B.V. Deze transactie wordt naar verwachting eind mei 2019
afgewikkeld als instemming van aandeelhouders wordt verkregen tijdens de Algemene Vergadering op
9 mei 2019 en goedkeuring van de ACM. De opbrengst van de verkoop van aandelen SternLease zal ruim
€ 85 miljoen bedragen en de in 2019 te verantwoorden netto boekwinst bedraagt circa € 23 miljoen. In de netto
boekwinst is rekening gehouden met de afboeking van het overgrote deel van de goodwill van het segment
Stern Mobility Solutions ten bedrage van circa € 8 miljoen en de afboeking op de per balansdatum gewaardeerde
belastinglatenties van de fiscale eenheid Stern Leasing N.V. van circa € 15 miljoen.
Hierbij is reeds rekening gehouden met de Belastingdienst in februari 2019 overeengekomen vaststellingsovereenkomst, waarin is afgesproken dat Stern Leasing N.V. in 2019 zal worden geliquideerd en dat een
liquidatieverlies van € 20 miljoen in aanmerking genomen mag worden door de fiscale eenheid Stern Groep N.V.,
hetgeen resulteert in een vennootschapsbelastingbate van € 4,1 miljoen, indien dit liquidatieverlies volledig
gerealiseerd gaat worden.
Door de verkoop daalt het balanstotaal van Stern Groep N.V. met circa € 240 miljoen. De belangrijkste activa
en passiva die door verkoop van de balans verdwijnen zijn de leasevloot van circa € 225 miljoen, goodwill van
circa € 8 miljoen, belastinglatenties van circa € 15 miljoen, de securitisatiefaciliteit van circa € 150 miljoen en
de financiering leaseauto’s van circa € 25 miljoen. De omzet daalt met circa € 110 miljoen en de kostprijs van
de omzet en bedrijfskosten met circa € 100 miljoen.
Voorts heeft Stern, samenhangende met de voorgenomen verkoop van SternLease B.V., de herfinanciering
afgerond van de voortgezette activiteiten voor een periode van 3 jaar ingaande medio juni 2019.

============================

Er zit inderdaad potentieel een aardige waarde in maar deze moet dan wel nog gerealiseerd worden door voldoende winst te maken.
Biobert
0
[quote alias=bambricks id=11512567 date=201903290832]
[...]

Voor mij wel van bealng waar ze de aandelen kopen. 10% van grootaandeelhouders of van de beurs. Beide mogelijkheden staan open.
Tot een maximum 82,5% van de Intresieke waarde.( max 25 euro )

Alleen die toestemming om aandlen weer uit te geven die onttgaat waar dat voor kan zijn/is.
/quote]

Als Stern aandelen gaat inkopen dan doen ze dat volgens de methode AkzoNobel, namelijk 10 bestaande aandelen inwisselen voor 9 bestaande aandelen en 1 aandeel uitbetalen.
Toestemming om aandelen uit te geven is een standaard procedure, dat zeggen bedrijven altijd nav vragen beleggers op de ava bij dit agendapunt.
bambricks
0
Biobert dank voor je tolichting op de aandelen inkoop.

Volgens mij wordt een deel van de verliespost aangewend om minder belasting op de boekwinst te betalen.
[verwijderd]
3
NIBC denkt aan een dividend uitkering van 4.40 dit jaar (25 mio), 20 miljoen 20 mio ter verlaging krediet faciliteit van 80 naar 20mio voor meer ademruimte, 20 mio voor herstructurering en 20 mio als extra reserve voor de zekerheid welke evt volgend jaar voor een leuke uitkering kan zorgen.

Het vooruitzicht op het dividend onderstreept overduidelijk het koopadvies van NIBC met koersdoel 27 euro.
Wel wil Edwin de Jong de waardering van Stern onder de loop nemen na de deal.

Alles dus de woorden van NIBC analist Edwin de Jong zo goed mogelijk overgetypt van Binck.
[verwijderd]
0
In de toelichtingen van de agenda van de komende AVA valt nog te lezen in de toelichting op punt 12 ;

Wel beoogt de Directie om bij substanstiële oversolvabiliteit
na dividendbetaling het meerdere te reserveren voor inkoop
van eigen aandelen tegen prijzen die niet hoger liggen dan
87,5% van de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per
aandeel.

bron: www.stern.nl/65013957/Stern_Agenda_20...
pagina 4 linksboven.

Ik ben in dit geval enorm voorstander van per saldo meer aandelen inkopen dan dividend dus doe mij maar een redelijk normaal dividend en vooral veel aandelen inkopen daar de intrinsieke waarde van de aandelen veel hoger ligt en inkopen deze dan juist verhoogd en dit verhoogd ook de winst per aandeel door de afname van het aantal aandelen dat meedeelt.
Samen met het beoogde verbeter en besparingsprogramma zul je dan nog eens versneld een groei in de wpa zien welke weer sneller tot sluiten van het verschil tussen aandelenkoers en intrinsieke waarde zal leiden, een intrinsieke waarde die dus door de aandelen inkoop juist is toegenomen.

er staan 5.625 mio aandelen uit intrinsieke waarde per aandeel pakweg 30 euro per aandeel na verkoop lease.
Stel je doet de makkelijkste manier en dat is 10% inkopen door een reverse split door te voeren met bijbetaling van een dividend.

koers 17.30
je gaat van elke 10 aandelen naar 9 aandelen dus 173 euro moet je terug krijgen met 9 aandelen, de aandelen zouden dan 19.22 per stuk worden dus om de koers gelijk te houden moet er een dividend betaald worden van 1.92 euro per aandeel.

Kosten: 10,8125 miljoen aan dividend
10% van 5.625mio aandelen = 562500 aandelen a 17.3 = 9,73125 miljoen

totaal kosten : 20,54375 miljoen euro

Ga ik even lekker conservatief doen want ik ken de berekening van ev/pa + 23mio/aantal uitstaande aandelen is nieuwe ev/pa 31.49.
Maar op basis van de beperkt duidelijke uitspraken over de verwachte balans situatie na verkoop lease zijn de 2 duidelijkste uitspraken dat de balans met 240 mio afneemt en dus naar 435.404 en dat het solvabiliteitspercentage toeneemt met 15% en dat heb ik dan tov de 23% eind 2018 gedaan, dan kom ik namelijk op 165.500 equity en een equity per aandeel van 29.42.

Het zou beter overeenkomen met 31.49 als die 15% tov eind 2017 is maar dat is eigenlijk ook niet logisch zonder verdere duidelijkheid om dat zo dan te melden dus ik hou het even op 29.42e pa intrinsiek.

oude intrinsiek = 5625000 x 29.422222etc = 165.500 - kosten reverse split en dividend zijnde 20,54375 = 144.95625 mio
Dit delen door nieuwe aantal aandelen van 5625000 * 0.9 = 5062500
144.956.250 / 5.062.500 = 28.6333 per aandeel

Koers dus nog steeds 17.30
Intrinsieke waarde per aandeel daalt met 0.788889 MAAR je hebt 1.9222 dividend per aandeel gehad.

=======================
De makkelijkere variant is natuurlijk dat Stern het zou lukken om de aandelen tegen 17.30 op de markt te kopen want dan hoef je dit in de berekening niet te combineren met een dividend uitkering om de koers op peil te houden maar dat Stern 10% van de aandelen uit de toch al niet grote free float kan kopen en tegen de huidige koers is een utopie, je zou evt wel kunnen rekenen met een meer fair gemiddelde wat toch zeer waarschijnlijk een stukje hoger zal liggen puur omdat vraag door het aandelen inkopen extra groot is tov aanbod.

Snelle variant : 29.42 intrinsiek.
Ze keren eerst een normaal dividend uit van 1 euro per aandeel.
Nieuwe intrinsiek 28.42.

Vervolgens kopen ze 10% aandelen uit de markt voor gemiddeld 18.65, dan eindigen de inkopen zeg maar op 20 euro per aandeel, dit kan iedereen natuurlijk naar eigen idee aanpassen.

Inkoopkosten 562500 aandelen a 18.65 = 10.490.625

oude intrinsiek 28.42*5.625.000 = 159.862.500 (165.500 - 1 euro dividend op 5.625.000 aandelen)

Nieuwe intrinsiek = 159.862.500 - 10.490.625 = 149.371.875

Nieuwe intrinsiek per aandeel : 149.371.875 / 5.062.500 = 29.505 (voor aandelen inkoop en na 1 euro dividend 28.42)

Dit is allemaal uitgegaan dat alles is bekostigd met eigen vermogen, de meest belastende manier voor de solvabiliteit en beide gevallen kan makkelijk.

=============

Het is te hopen dat ze straks bij de AVA wel een helder beeld hebben van de balans na verkoop lease en dus van de oversolvabiliteit en wat ze er mee willen en kunnen doen en dat er op de AVA ook voldoende mogelijkheid wordt gegeven aan de aandeelhouders om daar hun zegje over te doen.
bambricks
0
Romeo duidelijk verhaal alleen dit soort besluiten moet je niet nemen op AVA maar in alle rust vooraf. Nu ga ik er van uit dat dit ook gebeurd door de degene die de fixedfloat hebben in een binnen kamer vooraf.
Dat wil niet zeggen dat het voor de kleine aandeelhouders de beste oplossing is. Dus men moet naar de aanloop van de vergadering toch meer duidelijkheid gaan verschaffen over de balans hoe het loopt etc. Anders kan je daar geen gefundeerd besluit over nemen.
Biobert
0
Ik vraag me af of op de ava van 9 mei al een besluit kan worden genomen over de tussentijdse winstuitkering (dividend en/of aandeleninkoop). Het staat niet als zodanig geagendeerd en er kunnen geen agendapunten worden toegevoegd (wel afgevoerd). Of het zou impliciet onder agendapunt 8 moeten vallen:Besluit verkoop SternLease en medegedeeld in de circulaire die op 24 april verschijnt.
Wat denken jullie?
Gaasp
0
Het inkopen van aandelen staat op de agenda, zoals elk jaar.

12. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)

Voorgaande jaren was er een maximum van 10% van het aantal uitstaande aandelen, en een maximum-prijs van 85% van de boekwaarde v/h aandeel per ultimo Q1 of zoiets.
Biobert
0
In maart zijn flink minder auto's verkocht in Nederland. Over het eerste kwartaal 2019 werden 14,4% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Dat belooft niet veel goeds voor de Stern dealer bedrijven. Temeer daar de Van Mossel Groep en Broekman Cars het in de automarkt goed doen.
Gaasp
0
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft goedkeuring aan de overname van SternLease door leasemaatschappij ALD Automotive Nederland. Volgens de toezichthouder blijft na de overname voldoende concurrentie over.
Autobedrijf Stern sloot in maart een overeenkomst over de verkoop van SternLease aan ALD. Eind vorig jaar kondigde Stern aan de leaseportefeuille te willen verkopen omdat de groei achterbleef bij andere onderdelen.

En nu wij aandeelhouders nog

313 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 mei 2024 16:44
Koers 2,940
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 3,040
Laag 2,920
Volume 11.377
Volume gemiddeld 13.189
Volume gisteren 30

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront